Особливості обліку доступних кредитів «5-7-9»

Особливості обліку доступних кредитів «5-7-9»

1000

Джерело: ibuhgalter

У 2020 році запрацювала державна програма надання фінансової підтримки мірко- та малим підприємства – «Доступні кредити 5-7-9%» (далі – «Програма 579), правила надання якої регулюються Порядком № 281.

Постанова КМУ «Про надання фінансової допомоги» від 24.01.2020р. № 28 Учасники програми можуть отримати кредит під 2 основних напрямки:

1.     Кредит під поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту (надається виключно у поєднанні з інвестиційний кредитом);

2.     Кредит на фінансування інвестиційно проекту, а саме:

  • Придбання нових та б/в основних засобів, їх модернізація;
  • Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок без права передачі в оренду;
  • Будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних);
  • Придбання прав інтелектуальної вартості (франчайзинг).

Основною ідеєю такої програми є компенсація державою підприємцю частини кредитного навантаження. Тобто, з кожним новим робочим місцем компанія може отримати більший відсоток компенсації за кредитом. Компенсація відсотків за кредитом здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі – «Фонд»), який перераховує кошти на позичковий рахунок компанії, утримуваного банком-партнером. В результаті позичальник сплачує лише пільгову ставку за кредитом.

Нарахування відсотків та їх часткова компенсація Фондом відбувається на щомісячній основі. Сума компенсації розраховується як різниця між:

Сумою нарахованих процентів за користування кредитом протягом місяця із застосуванням базової процентної ставки

   -

Сумою нарахованих процентів за користування кредитом протягом цього ж місяця із застосуванням компенсаційної процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 13 Порядку № 28

Які ж основні правила відображення компенсації процентів в обліку компанії-позичальника?

Компенсація відсотків П(С)БО2 vs МСФЗ3

Мікро- та малі підприємства ведуть спрощений облік за українськими стандартами та складають спрощену фінансову звітність за П(С)БО 254, яке не передбачає особливостей щодо обліку державної компенсації за кредитами. Тобто такі операції обліковуються за загальними правилами, як описано далі.

Слід зазначити, що з точки зору вітчизняних П(С)БО оптимальною моделлю обліку компенсації є трактування такої державної допомоги як одержання цільового фінансування, оскільки отримані кошти від Фонду мають цільове призначення – для компенсації відсотків за банківським кредитом. За загальним правилом цільове фінансування не визнається доходом доти, поки:

1.  не існує підтвердження того, що воно буде отримане; та

2. підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Якщо ж за Законом «Про бухоблік5» позичальник зобов’язаний звітувати за МСФЗ, то така компенсація відсотків з державного бюджету може ототожнюватися з державними грантами, облік яких визначено МСБО 206.

Так, державні гранти є допомогою держави у формі передачі ресурсів суб’єктові господарювання в обмін на дотримання в минулому або майбутньому певних умов, пов’язаних з операційною діяльністю компанії (п. 3 МСБО 20).

Аналогічно до вітчизняних норм, державний грант не підлягає визнанню доти, доки не має обґрунтованої впевненості, що компанія виконає умови його надання, а також одержить цей грант.

Інформація щодо надходження та руху коштів від Фонду може обліковуватися на рахунку 48 (Інструкція № 2917), однак компанії, що здійснюють облік за МСФЗ, мають право обрати будь-який інший рахунок. 

Особливості обліку

В залежності від типу отриманого у підприємства можуть виникнути певні особливості щодо обліку доходу від отриманої компенсації відсотків за кредитом. Далі розглянемо найбільш поширені типи кредитів за програмою 579.

Кредит під фінансування інвестиційного проекту

Компенсація відсотків, отримана за кредитом під фінансування інвестиційних проектів, буде визнаватися доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо).

Так, згідно п. 18 П(С)БО 15 підприємства зобов’язанні нараховувати дохід від компенсації пропорційно сумі нарахованої амортизації об’єктів інвестицій.

В свою чергу, МСФЗ-компанії повинні будуть визнавати державну допомогу (компенсацію відсотків), пов’язану з активами, що амортизуються, у прибутку або збитку протягом тих періодів і в тих пропорціях, у яких визнаються амортизаційні витрати за цими активами (п. 17 МСБО 20).  Державна допомога, пов'язана з активами, що не амортизуються (наприклад, земля), визнаватиметься протягом періодів, у яких були здійснені витрати з виконання зобов'язань.

Детальніше розглянемо ситуацію на прикладі.

В грудні 2020 року Компанія придбала авто вартістю 1,450,000 грн зі строком експлуатації 7 років.

В січні 2021 Компанія почала нараховувати амортизацію щодо придбаного авто.

На початку січня 2021 Компанія було нараховано відсотки банку за базовою ставкою кредитування в розмірі 125,000 грн. 15 січня 2021 Компанію було повідомлено банком про отримання компенсації від Фонду в розмірі 25,000 грн. 20 січня 2021 Компанія здійснила оплату фактичної суми відсотків за користування кредитом.

Дата

Суть операції

Бухгалтер-
ське проведення8

Сума, грн

1

01.01.2021

Нараховано відсотки за кредитом

Дт 95 – Кт 68

125,000

2

15.01.2021

Отримано підтвердження щодо компенсації

Дт 68 – Кт 48

25,000

3

20.01.2021

Сплачено відсотки

Дт 68 – Дт 31

100,000

4

31.01.2021

Кошти цільового фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів (у складі короткострокової частини)

Дт 48 – Кт 69

25,000

5

31.01.2021

Нараховано амортизацію щодо придбаного авто

Дт 23/9 – Кт 13

17,261

6

31.01.2021

Визнано дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації

Дт 69 – Кт 71/73

17,261

«Антикризовий» кредит під поповнення обігових коштів

Відповідно до змін в червні 2020 року, на час проведення карантину або обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, підприємства можуть отримати кредит під поповнення обігових коштів без прив'язки до витрат за інвестиційним проектом.

В такому випадку, згідно з п. 7 П(С)БО 15 «Дохід» отримане цільове фінансування буде визначатися доходом протягом тих періодів, у яких було понесено витрати, пов'язані з використанням умов такого фінансування. Тобто, дохід в розмірі компенсації відсотків за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» буде визнаватися в тих періодах, коли позичальник буде нести витрати по відсоткам за кредитом.

Аналогічний підхід передбачений і для підприємств, які ведуть облік за МСФЗ. Державний грант слід визнавати у прибутку або збитку на систематичній основі протягом періодів, у яких підприємство визнає як витрати відповідні витрати, що компенсуються державою (п. 12, 16 МСБО 20).

Розглянемо детальніше далі на прикладі.

На початку січня 2021 Компанії було нараховано відсотки банку за базовою ставкою кредитування в розмірі 20,000 грн. 15 січня 2021 Компанії було повідомлено банком про отримання компенсації від Фонду в розмірі 25,000 грн. 20 січня 2021 Компанія здійснила оплату фактичної суми відсотків за користування кредитом.

    Дата  Суть операції

Бухгалтер-ське проведення9

Сума, грн

1

01.01.2021

Нараховано відсотки за кредитом

Дт 95 — Кт 68

125,000

2

15.01.2021

Отримано підтвердження щодо компенсації

Дт 68 – Кт 48

25,000

3

15.01.2021

Визнано дохід в розмірі компенсації відсотків

Дт 48 – Кт 71/73

25,000

4

20.01.2021

Сплачено фактичну суму відсотків за кредитом

Дт 68 – Кт 31

100,000

Відтак, облік державної програми 579 потребує визначення в обліковій політиці компанії її підходів до відображення в обліку та класифікації отриманої допомоги, документального підтвердження сумі відсотків, що компенсуються Фондом та нараховуються банком, а також оформлених відповідно до законодавства бухгалтерських довідок з відповідними розрахунками щодо визнання доходів та витрат.

 

Лілія Таран, менеджерка корпоративного оподаткування KPMG в Україні

Іванна Порохнюк, старша консультантка корпоративного оподаткування KPMG в Україні 

 

[1] Постанова КМУ «Про надання фінансової допомоги» від 24.01.2020р. № 28

[2] Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

[3] Міжнародні стандарти фінансової звітності

[4] П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39

[5] Закон України «Про бухглатерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV

[6] МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»

[7] Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291

[8] Наведенні приклади бухгалтерських проведень базуються на Інструкції №291, однак не є вичерпним переліком бухгалтерських рахунків та проведень. Компанії можуть обирати інші рахунки відповідно до їх затвердженого плану рахунків та облікової політики.

[9] Наведенні приклади бухгалтерських проведень базуються на Інструкції №291, однак не є вичерпним переліком бухгалтерських рахунків. Компанії можуть обирати інші рахунки відповідно до їх затвердженого плану рахунків та облікової політики.

 

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.