Актуальні роз’яснення ДФС України з трансфертного ціноутворення

Актуальні роз’яснення ДФС України з ТЦ

Напередодні звітної кампанії з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) пропонуємо Вашій увазі огляд останніх роз’яснень ДФС України, наданих в індивідуальних податкових консультаціях (далі – ІПК) на запити платників податків та в Загальнодоступному Інформаційно-довідковому Ресурсі (далі – ЗІР):

1000

Визначення вартісних критеріїв контрольованих операцій

З 1 січня 2018 року обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей розрахунку вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) – 10 млн грн за вирахуванням непрямих податків, обраховується за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки».

Вартісні показники загальної суми контрольованих операцій (далі – КО) в графі 4 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини звіту про контрольовані операції та в графі 20 додатку до звіту вказуються з урахуванням коригування відповідно до ціни (показника рентабельності), що відповідає принципу «витягнутої руки», згідно з пп. 39.5.4.1 ст. 39 ПКУ, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

ІПК від 20.05.2019 р. №2238/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Сума наданих (отриманих) кредитів, депозитів, позик, поворотної фінансової допомоги, а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію КО для цілей ТЦ.

Крім того, у розрахунку вартісного критерію враховуються суми наданих інвестицій, внесених у відмінній від грошової форми, а також наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги у відмінній від грошової формі. При цьому сума нарахованих процентів за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію КО.

ЗІР, категорія 137.03

Відповідно до п. 4 розділу III Порядку у графі 4 Звіту про КО «Загальні відомості про контрольовані операції» зазначається вартісний показник загальної суми КО платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду за даними бухгалтерського обліку платника. З метою ідентифікації контрольованої операції у Звіті про КО відображаються всі здійснені господарські операції за відповідний податковий (звітний) рік, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. У разі, якщо операція з поставки товару і повернення частини цього товару відбулась протягом одного звітного календарного року, то такі операції відображаються згорнуто у Звіті про КО шляхом зменшення вартості поставки на вартість поверненого товару.

ІПК від 01.07.2019 р. № 3009/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Дата здійснення контрольованої операції

Датою здійснення КО є дата переходу права власності на товар, визначена відповідно до умов договору (контракту) на постачання такого товару та підтверджена первинними документами, що зазначається у графі 14-15 звіту про КО.

ІПК від 29.03.2019 р. № 1357/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Відповідальність за порушення порядку декларування

ПКУ не передбачено застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених при складанні звіту про КО, що не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування КО у раніше поданому звіті.

Що стосується уточнення показників у документації з ТЦ, ПКУ не передбачено окремого порядку її складення, тому інформація має відповідати вимогам, визначеним пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ.

ЗІР, категорія 137.10

Подання платником податку уточнюючого звіту про КО не звільняє від відповідальності, передбаченої п. 120.3 та 120.4 ст. 120 ПКУ.

Несвоєчасне подання платником податків звіту про КО та/або документації з ТЦ або несвоєчасне декларування КО у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ тягне за собою накладання штрафу (штрафів) у розмірі: одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом станом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом станом на 1 січня податкового (звітного) року.

ІПК від 01.04.2019 р. №1377/6/99-99-14-07-01-15/ІПК

Операції із закупівлі товарів на відкритих торгах

Необхідною умовою, згідно з якою господарська операція визнається такою, що відповідає принципу «витягнутої руки», є встановлена законом обов'язковість проведення публічних торгів.

У такому випадку при відображенні даних щодо КО у гр. 21 додатка до звіту про КО не зазначається код методу ТЦ.

Проте у випадку, коли проведення публічних торгів не є обов'язковим відповідно до закону, у гр. 21 додатку до звіту зазначається метод ТЦ відповідно до вимог Порядку.

Окрім інформації, зазначеної в пп. а)-і) пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ в документації з ТЦ для обґрунтування відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» рекомендується зазначати інформацію результатів проведення аукціону (публічних торгів), де відбувалась закупівля таких цінностей.

ІПК від 24.04.2019 р. №1776/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Операції з постачання товарів, що мають біржове котирування

Для встановлення відповідності умов КО з постачання товарів, що мають біржове котирування, принципу «витягнутої руки» використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі.

Абзацом четвертим пп. 39.2.1.3 ст. 39 ПКУ передбачено, що у разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов таких операцій принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у пп. 39.3.1.2 - 39.3.1.5 ст. 39 ПКУ, платник податків повинен до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, письмову інформацію в довільній формі, в якій зазначаються дані про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі - продажу таких товарів (до першого непов’язаного контрагента).

В той же час, ПКУ передбачено можливість застосування також інших методів встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», а саме: методи ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку.

ІПК від 11.02.2019 р. № 481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Контрольовані операції з виплати заробітної плати - нерезиденту

Якщо одночасно виконуються умови, визначені пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ (150 та 10 млн грн), операції з виплати (нарахування) заробітної плати фізичним особам – нерезидентам можуть вважатися контрольованими для цілей ст. 39 ПКУ, а отже, відповідно до пп. 39.4.2 ст. 39 ПКУ за такими операціями необхідно подавати звіт про КО.

ІПК від 29.03.2019 р. № 1358/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Операції з виплати заробітної плати пов'язаній особі - резиденту не є зіставними та не можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних і фінансових умов операцій зіставними згідно з пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ.

ІПК від 29.05.2019 р. №2444/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Операції з нерезидентами, зареєстрованими у Латвійській Республіці

Постановою Кабміну від 31.01.2018 р. № 108 (набула чинності з 07.03.2018 р.) із переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, затвердженого постановою № 1045, виключено наступні держави: Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина.

За відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «а», «б» та «г», «ґ» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, у разі здійснення у період з 01.01.2018 р. по 06.03.2018 р. господарських операцій із нерезидентами, зареєстрованими у Латвійській Республіці, вони визнаватимуться контрольованими у разі одночасного виконання умов, визначених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ (150 та 10 млн грн).

ІПК від 19.10.2018 р. № 4482/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Операції з нерезидентами, організаційно-правової форми GmbH & Co.KG

Операції з резидентами Федеративної Республіки Німеччини з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG не підпадають під визначення контрольованих відповідно до абзацу «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що резиденти Федеративної Республіки Німеччини не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, і платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ.

В той же час, ДФС повідомляє, що до Мінфіну направлено відповідне звернення з приводу належності організаційно-правових форм Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommandit Gesellschaft (абревіатура – GmbH & Co. KG) до Переліку № 480.

ІПК від 16.01.2019 р. № 168/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та

від 16.01.2019 р. № 169/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.