เคพีเอ็มจี เปิดเผยความก้าวหน้าด้าน ESG

เคพีเอ็มจี เปิดเผยความก้าวหน้าด้าน ESG โดยเฉพาะความสำเร็จด้าน Planet, People, Prosperity และ Governance

เคพีเอ็มจี เปิดเผยความก้าวหน้าด้าน ESG โดยเฉพาะความสำเร็จด้าน Planet, People, Prosperity

5 พฤษภาคม 2565, กรุงเทพฯ - ในปี 2564 เคพีเอ็มจีได้ประกาศแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG เป็นครั้งแรกภายใต้รายงาน Our Impact Plan ซึ่งเป็นการรวบรวมปณิธานของเดิมและที่ดำเนินการอยู่ด้าน ESG เข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ความสำคัญ 4 ด้านหลักคือ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของเคพีเอ็มจีที่มีต่อการยึดมั่นในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact principals) โดยปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs)

ในวันนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้เผยแพร่รายงานผลสำเร็จและความคืบหน้าของแผนงานนี้ โดยเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนและผู้บริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งผลสำเร็จในปี 2564 มีดังนี้

โลก

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

 • ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเน็ตซีโร่ (Net-zero carbon emission) ภายในปี 2573
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Gross emission) ลดลงร้อยละ 43 จากปีฐาน 2562
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อบุคคล (Gross emission per individual) ลดลงร้อยละ 46 จากปีฐาน 2562
 • รีไซเคิลขยะได้ทั้งหมด 73,811 กิโลกรัม

คน

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทร ยอมรับในความแตกต่าง ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose) และคุณค่าสำหรับพนักงาน

 • เคพีเอ็มจี ประเทศไทยยึดมั่นในความเท่าเทียมของโอกาสในการทำงาน โดยที่ร้อยละ 51 ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นสตรี
 • ในแบบสอบถามพนักงาน พนักงานร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในด้านความเชื่อมั่น (Trust) โดยความเชื่อมั่นดังกล่าว รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร จริยธรรมขององค์กร และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
 • พนักงานในองค์กรมีชั่วโมงอบรมทั้งหมดรวมกัน 191,124 ชั่วโมง โดยมีทั้งแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และแบบไม่ออนไลน์
 • ทางองค์กรได้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดทำชุดยังชีพสำหรับการทำ Home Isolation และสร้างแอ็พปลิเคชั่นติดตามเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การเติบโต

การวางรากฐานการทำธุรกิจที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • มีผู้คน 5,686 รายที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากโครงการต่างๆ ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • องค์กรได้มีการบริจาคคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 350 เครื่องเพื่อการศึกษา
 • องค์กรได้จัดทำชุดยังชีพสำหรับ Home Isolation ทั้งหมด 500 ชุดสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีประกันสุขภาพและแรงงานต่างด้าว
 • องค์กรได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 203 ทุนสำหรับเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

บรรษัทภิบาล

ความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเสมอ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ด้านคุณค่า มาตรฐาน และคุณภาพของการให้บริการ ของเคพีเอ็มจี ทั่วโลก โดยยึดมั่นในหลักเกณฑ์สูงสุดทางด้านจริยธรรมและความเป็นอิสระ

 • เคพีเอ็มจีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 • ผลการประเมินการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) อยู่ในระดับ “ดีมาก (Very Good)” ซึ่งเป็นระดับที่ให้ความเชื่อมั่นสูงสุดโดยการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เคพีเอ็มจีประเทศไทย มีนโยบาย “ไม่รับและให้ของขวัญ (No gift policy)”

สำหรับรายงาน Our Impact Plan ฉบับเต็มของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ เครือข่ายเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัท เอกชน จำกัด ในอังกฤษ

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
อีเมล: ploi@kpmg.co.th