ชาวเคพีเอ็มจี ประเทศไทย พร้อมใจทำดีเพื่อสังคม มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมใจทำดีเพื่อสังคม มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บริหารและพนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศไทย กว่า 1,300 คน ร่วมใจกันสละเวลารวมกว่า 10,000 ชั่วโมง เพื่อทำกิจกรรรม จิตอาสาใน 11 พื้นที่ มุ่งตอบโจทย์หลักแห่งความยั่งยืน

1000
ชาวเคพีเอ็มจี ประเทศไทย พร้อมใจทำดีเพื่อสังคม มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ, วันที่ 1 เมษายน 2562 – เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศไทย กว่า 1,300 คน ร่วมใจกันสละเวลารวมกว่า 10,000 ชั่วโมง เพื่อทำกิจกรรรม  จิตอาสาใน 11 พื้นที่ มุ่งตอบโจทย์หลักแห่งความยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดงานตลาดนัดเพื่อสังคม ประจำปี 2562 (KPMG Charity Market 2019) ให้แก่องค์กรกิจการเพื่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักในสังคมต่อไป

 “จากความตั้งใจที่ต้องการส่งเสริมให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน เราจึงยกให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวัน KPMG Care & Share Day ในปีนี้กิจกรรมเพื่อสังคมถูกแบ่งออกเป็น 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อันได้แก่ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และ 4) ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ทั้งผู้บริหารและพนักงานเคพีเอ็มจีจะออกไปร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณ 11 พื้นที่* ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง” นายวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว

ในปีนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการช่วยลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ อาทิ กิจกรรม Plastic to bricks ที่นำเศษขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็น Eco-bricks เพื่อนำไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ Little Bee Hero Education Farm จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมสร้างฝายและปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดบางแสน และช่วยกันวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาขยะร่วมกับกลุ่มเยาวชนในชุมชน โดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้ประกาศให้ KPMG Care & Share Day เป็นวันงดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (No single-use plastic day) ทุกคนจะได้รับถุงผ้าและกระบอกใส่น้ำติดตัวไปทำกิจกรรม เพื่อลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะในระหว่างวัน

อีกหนึ่งงานที่ถูกจัดขึ้นในวันเดียวกัน คือตลาดนัดเพื่อสังคมหรือ KPMG Charity Market 2019 ซึ่งเคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้เปิดพื้นที่ ให้แก่องค์กรการกุศลและกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวมทั้งสิ้น 13 องค์กร มาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แพ็คเกจท่องเที่ยวและอีกมากมาย รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมอบให้แก่องค์กรการกุศลและกิจการเพื่อสังคม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมในวัน KPMG Care & Share 2019

*รายการกิจกรรมในวัน KPMG Care & Share 2019:

 1. Eco creator ปลูกป่า สร้างฝายกั้นน้ำ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
 2. Beat (the trash) on the beach เก็บขยะบนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
 3. Grow for green ปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
 4. We clean, We Green เก็บขยะและแยกขยะ บริเวณป่าชายเลนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
 5. Plastic to bricks นำเศษขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็น Eco-bricks เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ Little Bee Hero Education Farm จังหวัดปทุมธานี   
 6. Ban Nong Mai Ngam School: The makeover ซ่อมแซมและทาสีตกแต่งอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม จังหวัดนครปฐม
 7. Save the World เก็บขยะ ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และวิเคราะห์เสนอวิธีบริหารจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์
 8. Eco learn, eco play จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการแยกขยะให้กลุ่มเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. Turning waste into value จัด Workshop นำขยะจากครัวเรือนมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
 10. Career Case, Career Coach แนะนำแนวทางการศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพต่างๆ เยาวชนด้อยโอกาส
 11. Helping hands for better health ทำเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทำยางยืดเพื่อสุขภาพ และเย็บถุงผ้าสำหรับใส่ยาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

English version: KPMG in Thailand unite to promote sustainability and give back to society

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา เราดำเนินงานใน 154 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 200,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเคพีเอ็มจีจะถือเป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล โคออเปอเรทีฟ (KPMG International) เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทสัญชาติสวิส ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกเคพีเอ็มจีเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

 

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,800 คน

 

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร

เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034

อีเมล: ploi@kpmg.co.th 

 

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us