Photo Release - 27 July 2017 (Thai)

Photo Release - 27 July 2017 (Thai)

สคร. จัดสัมมนา “ร่างหลักเกณฑ์การประเมินต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่เป็นกิจการของรัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (PPP)” โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นที่ปรึกษา

1000
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “ร่างหลักเกณฑ์การประเมินต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่เป็นกิจการของรัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (PPP)” โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นที่ปรึกษา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “ร่างหลักเกณฑ์การประเมินต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่เป็นกิจการของรัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (PPP)” โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นที่ปรึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำโดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ นายชวเจต สุนทรวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทยและสิงคโปร์ในฐานะที่ปรึกษา นำโดย นายธเนศ เกษมศานติ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นายสุรยศ เชื้อพานิช (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ และนางมโนรัตน์ แสงสุก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการลงทุนที่เป็นกิจการของรัฐตามมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร่างหลักเกณฑ์ฯ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us