Photo Release - 27 July 2017 (Thai)

Photo Release - 27 July 2017 (Thai)

สคร. จัดสัมมนา “ร่างหลักเกณฑ์การประเมินต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่เป็นกิจการของรัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (PPP)” โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นที่ปรึกษา

1000
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “ร่างหลักเกณฑ์การประเมินต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่เป็นกิจการของรัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (PPP)” โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นที่ปรึกษา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “ร่างหลักเกณฑ์การประเมินต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่เป็นกิจการของรัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (PPP)” โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นที่ปรึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำโดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ นายชวเจต สุนทรวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ โดยมีกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทยและสิงคโปร์ในฐานะที่ปรึกษา นำโดย นายธเนศ เกษมศานติ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นายสุรยศ เชื้อพานิช (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ และนางมโนรัตน์ แสงสุก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการลงทุนที่เป็นกิจการของรัฐตามมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร่างหลักเกณฑ์ฯ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

© 2023 KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us