สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว และต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลักษณะที่เรายังไม่อาจคาดคะเนได้

ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทาน ตลาดการเงิน หรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจในแต่ละวันล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงมุ่งเน้นหามาตรการที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริหารจัดการพนักงานและลูกค้าโดยคำนึงถึงผลผลิตในอนาคต

Understanding the implications of COVID-19 on business

การประเมินผลกระทบต่อธุรกิจจากโควิด-19 (โคโรน่าไวรัส)

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว และต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลักษณะที่เรายังไม่อาจคาดคะเนได้ ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทาน ตลาดการเงิน หรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจในแต่ละวันล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงมุ่งเน้นหามาตรการที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริหารจัดการพนักงานและลูกค้าโดยคำนึงถึงผลผลิตในอนาคต

Opens in a new window

Connect with us