Why the PDPA matter?

Liabilities under the PDPA
  • Fine up to THB 5 million
  • Imprisonment up to 1 year
  • Compensation for actual damages plus punitive damages up to twice the amount of the actual damages
  • Directors and other responsible persons could also be liable if the offender is a juristic person

Deadline for compliance: Within 27 May 2020

Supervisory authority: Data Protection Committee, Ministry of Digital Economy and Society

ทำไม PDPA จึงมีความสำคัญ ?

ความรับผิดภายใต้ PDPA

  • โทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
  • โทษจำคุกสูงสุด 1 ปี
  • ค่าเสียหายตามจริง รวมถึงค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษสูงสุดสองเท่าของค่าเสียหายตามจริง
  • หากผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลอาจต้องรับผิดด้วย

กำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม: ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานกำกับดูแล: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

* KPMG Thailand is a member firm of the KPMG network in the EU which has extensive experience in GDPR.

* เคพีเอ็มจีประเทศไทยเป็นสมาชิกของ KPMG Network ในสหภาพยุโรป ซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (GDPR)

Connect with us