สัมมนาการบัญชี ภาษี และกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2567

สัมมนาการบัญชี ภาษี และกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2567

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาการบัญชี ภาษี และกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2567” สำหรับผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และพนักงานในสายการบัญชีและการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังรายละเอียดตารางด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนตามหลักสูตรที่ท่านสนใจ งานสัมมนาทั้ง 3 หลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ห้อง Chatrium Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Chatrium Grand Bangkok

รายละเอียดหลักสูตร สัมมนาการบัญชี ภาษี และกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2567

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย โดยแต่ละหลักสูตรผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีและชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD) ได้ เป็นบัญชี 3 ชั่วโมง และอื่นๆ 3 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

วิทยากร

คุณกฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ - กรรมการบริหาร สอบบัญชี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณกฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

กรรมการบริหาร สอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณพรรณี เจริญสมบัติอมร - ผู้ช่วยกรรมการบริหาร สอบบัญชี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณพรรณี เจริญสมบัติอมร

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร สอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดร.ณฑรัช อุ่นเลิศ - ผู้จัดการ สอบบัญชี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดร.ณฑรัช อุ่นเลิศ

ผู้จัดการ สอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล - หุ้นส่วน ที่ปรึกษาภาษี  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล 

หุ้นส่วน ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณชลทิพย์ สันติธรณ์ - หุ้นส่วน ที่ปรึกษาภาษี  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณชลทิพย์ สันติธรณ์

หุ้นส่วน ที่ปรึกษาภาษี 
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณเจนใจ ชะวะนะเวช  กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณเจนใจ ชะวะนะเวช 

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณตรีนุช บุญเรืองถาวร - กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณตรีนุช บุญเรืองถาวร

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณสิริอร แซ่เลี่ยว - กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณสิริอร แซ่เลี่ยว  

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

สถานที่

ห้อง Chatrium Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Chatrium Grand Bangkok (แผนที่ตามแนบ) ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ผู้ประสานงาน และ ช่องทางติดต่อ

ในเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสัมมนา โปรดติดต่อ:  โทร. 084 439 3022

1) คุณสุภาภรณ์ ดุสิตภิรมย์      อีเมล supapornd@kpmg.co.th

2) คุณเมธาพร แสนโท            อีเมล mathapond@kpmg.co.th

3) คุณชนาวินท์ ภัคนันทกุล     อีเมล chanawin@kpmg.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อ: โทร. 02 677 2090

คุณจุฑารัตน์ รอบคอบ             อีเมล jutaratr@kpmg.co.th

 

 

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าสัมมนา ในราคาพิเศษ Early Bird 4,000 บาทต่อท่าน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 และราคาปกติ 4,200 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT)

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

  

วิธีการชำระเงิน สัมมนาการบัญชี ภาษี และกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2567

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งรายละเอียดดังนี้

1. หลักฐานการโอนเงิน

2. ชื่อผู้สมัคร (ใช้ชื่อตามที่ลงทะเบียน)

3. ชื่อหลักสูตรที่สมัคร (ตัวอย่าง “หลักสูตรที่ 1 , หลักสูตรที่ 2 และ หลักสูตรที่ 3”)

4. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมแจ้ง ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ / สาขาที่***

มาที่อีเมล financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt / e-Tax Invoice) และจัดส่งให้ท่านทางอีเมลตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

***ทางเคพีเอ็มจี ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ค่าสัมมนา ทั้งนี้สามารถใช้อีเมลเรียนเชิญที่ท่านได้รับหรือรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ เป็นเอกสารประกอบการชำระเงินค่าสัมมนาได้***

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ 
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

กรุณาออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) ตามรายละเอียดด้านล่าง: 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office
Empire Tower, 50th Floors
1 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tax ID 010-5545-103634

informative image