สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567” สำหรับพนักงานบัญชี บริษัทญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ห้อง Great Room ชั้น 3 โรงแรม W Bangkok (BTS ช่องนนทรี)

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ รวมถึงประเด็นทางภาษีและกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2567

  1. บัญชี : ประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

 • ประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เช่น การบันทึกบัญชีและการจัดประเภทค่าใช้จ่ายกรณีสินค้าสูญหาย สินค้าล้าสมัย หรือกรณีมีต้นทุนการผลิตที่สูญเสียเกินกว่าปกติ รวมถึงการบัญชีสำหรับสินค้าที่รับคืน สินค้าตัวอย่าง (samples) การเปลี่ยนวิธีการคิดต้นทุน เช่น จาก FIFO เป็น weighted average การได้ส่วนลดจากการซื้อ (discount rebate) สินค้าร่วม (joint product) หรือ by-product และการพิจารณา NRV ตาม TAS 2 และ TFRS for NPAEs ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 

2. ภาษี: ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในเรื่องทั่วไปและเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) รวมถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายใหม่ที่เกิดจากมาตรการป้องกันการกร่อนฐานภาษี (BEPS 2.0)

 • ทิศทางการและแนวโน้มการตรวจสอบภาษีในปัจจุบันของกรมสรรพากรไทยและกรมสรรพากรทั่วโลก ปัจจัยเสี่ยงและข้อบ่งชี้ที่อาจนำไปสู่การตรวจสอบภาษีที่บริษัทควรพิจารณา รวมถึงประเด็นการตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอน และประเด็นภาษีอื่นๆ ในทางปฏิบัติ
 • อัปเดตข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกิดจากมาตรการป้องกันการกร่อนฐานภาษี (BEPS 2.0) และผลกระทบที่อาจมีต่อกลุ่มบริษัทข้ามชาติ

 

3. กฎหมาย: Digital Transformation กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

 • การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ใช้ประโยชน์จาก Digital Transformation และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น Paperless AI analytic Electronic signature E-contract เป็นต้น

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีและชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD) ได้ เป็นบัญชี 3 ชั่วโมง และอื่นๆ 3 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

สถานที่

ห้อง Great Room ชั้น 3 โรงแรม W Bangkok (BTS ช่องนนทรี) (แผนที่ตามแนบ) ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ผู้ประสานงาน และ ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสัมมนา โปรดติดต่อ โทร 096-813-6009 หรือ 095-793-9411

 • คุณชรินรัตน์ วิจิตรทองเรือง
  อีเมล charinratv@kpmg.co.th
 • คุณพรพัชรนันท์ อักษรกิตติ์
  อีเมล ponpatcharanan@kpmg.co.th
 • คุณทัดทรง บุญเผื่อน
  อีเมล tadsong@kpmg.co.th

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อ:

คุณจุฑารัตน์ รอบคอบ 
โทร. 02 677 2090
อีเมล jutaratr@kpmg.co.th

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนาสำหรับค่าสัมมนา ราคา4,000 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์ (ค่าสัมมนานี้รวมค่าอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร The Kitchen Table และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

  

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งรายละเอียดดังนี้

1. หลักฐานการโอนเงิน

2. ชื่อผู้สมัคร (ใช้ชื่อตามที่ลงทะเบียน)

3. ชื่อหลักสูตรที่สมัคร (ตัวอย่าง “สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

4. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมแจ้ง ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ / สาขาที่***

มาที่อีเมล financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt / e-Tax Invoice) และจัดส่งให้ท่านทางอีเมลตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

***ทางเคพีเอ็มจี ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ค่าสัมมนา ทั้งนี้สามารถใช้เอกสารฉบับนี้หรือรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ เป็นเอกสารประกอบการชำระเงินค่าสัมมนาได้***

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ 
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

กรุณาออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) ตามรายละเอียดด้านล่าง: 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office
Empire Tower, 50th Floors
1 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tax ID 010-5545-103634

informative image