สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี” สำหรับพนักงานบัญชี บริษัทญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ on-site เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการสัมมนาครั้งที่ 1 ของปี 2567 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร โดยงานสัมมนาฯครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนตามรอบเวลาที่ท่านสะดวกได้ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2567   เวลา 8.45 น. - 12.00 น. (ช่วงเช้า)
 • กลุ่มที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2567   เวลา 13.30 น. - 16.45 น. (ช่วงบ่าย)

หัวข้อสัมมนา

 1. ประเด็นและข้อระวังที่ควรให้ความสนใจ ด้านบัญชีและภาษีก่อนการปิดบัญชีประจำปี 2567
 2.  ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในอนาคต
 3. อัพเดตกฎหมายภาษีอากรที่น่าสนใจภายใต้ประมวลรัษฎากรสำหรับปี 2566 

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 1.5 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 1.5 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

กำหนดการ

Untitled Document

สัมมนาการบัญชี กฎหมายและภาษีของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เวลา

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

วิทยากรผู้บรรยาย

08.45 - 10:15 น.
หรือ
13.30 – 15.00 น.

 • ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในอนาคต
 • Roadmap TFRS for PAE
 • TFRS for NPAE ฉบับปรับปรุง 2565
 • ประเด็นและข้อระวังที่ควรให้ความสนใจก่อนการปิดบัญชีประจำปี 2567
 • การประมาณการการตั้งสำรองต่างๆ ในบัญชีลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ฯ ที่ต้องพิจารณก่อนการปิดงบการเงิน

คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร
คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด

10.15 – 10.30 น.
หรือ
15.00 - 15.15 น.

 • พักรับประทานของว่าง

 

10.30 - 12:00 น.
หรือ
15.15 – 16.45 น.

อัพเดตกฎหมายภาษีอากรที่น่าสนใจภายใต้ประมวลรัษฎากรสำหรับปี 2566 และประเด็นด้านภาษีที่น่าสนใจก่อนปิดบัญชี เช่น

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-WHT)
 • อากรแสตมป์
 • ข้อควรระวังในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • รายจ่ายต้องห้าม

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

 

สถานที่

ห้อง Chadra Ballroom โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร (แผนที่ตามแนบ)

ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

Untitled Document
ลงทะเบียนผ่านระบบ ลงทะเบียนออนไลน์ ทาง Website โดยเลือกลงทะเบียน ในวันที่ท่านต้องการ

กลุ่มที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2567   เวลา 9.00 น. – 12.00 น. (ช่วงเช้า) คลิกที่นี่

กลุ่มที่ 2
วันที่ 14 มีนาคม 2567   เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ช่วงบ่าย)  คลิกที่นี่

ผู้ประสานงาน

คุณชรินรัตน์ วิจิตรทองเรือง, คุณพรพัชรนันท์ อักษรกิตติ์

ช่องทางติดต่อ

02 677 2393, 02 677 2368

E-mail

kpmginstitute@kpmg.co.th , yonchanok@kpmg.co.th

 

  

วิธีการชำระเงิน

Untitled Document

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 1,500  บาทต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียด

1 ท่าน

2 ท่าน

3 ท่าน

4 ท่าน

ค่าสัมนา

1,500.00

3,000.00

4,500.00

6,000.00

VAT 7%

105.00

210.00

315.00

420.00

รวม VAT

1,605.00

3,210.00

4,815.00

6,420.00

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

45.00

90.00

135.00

180.00

จำนวนที่ต้องชำระ

1,560.00

3,120.00

4,680.00

6,240.00

 

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีพร้อมแจ้ง ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ / สาขาที่*** มาที่ e-mail: financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt / Tax Invoice) และจัดส่งให้ท่านทาง email ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0
Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

 

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634
KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office
Empire Tower, 50th Floors
1 South Sathorn Road,
Yannawa Sathorn, Bangkok 10120
Tax ID 010-5545-103634

 

informative image