สัมมนาการบัญชี ภาษีและกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2566

16 พฤศจิกายน 2566 | 9.00 – 16.30 น. | ห้อง GRAND BALLROOM ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

16 พฤศจิกายน 2566 | 9.00 – 16.30 น. | ห้อง GRAND BALLROOM ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige

Untitled Document

ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

สัมมนาการบัญชี ภาษีและกฎหมายที่น่าสนใจประจำปี 2566

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ

 • TFRS 16 สัญญาเช่า รวมถึงความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (lease modification) และการประเมินสัญญาเช่าใหม่ (lease reassessment)
 • TAS 12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อัพเดตกฎหมายภาษีอากรที่น่าสนใจภายใต้ประมวลรัษฎากร สำหรับปี 2566

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-WHT)
 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • อากรแสตมป์

อัพเดตกฎหมายที่น่าสนใจสำหรับปี 2566

 • ก้าวทันโลกด้วย Environment Trend: Carbon Credit and I-Rec ในมุมกฎหมาย
 • สิทธิประโยชน์ของ BOI

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • มุมมองของ Cyber Security ต่อนักบัญชี
 • ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และแนวโน้มด้าน Cyber Security
 • การพัฒนาองค์กร ด้าน Cyber Security ด้วยแนวคิด Cyber Resilience

  

วิทยากร

คุณณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ

คุณณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ
กรรมการบริหาร สอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณตรีนุช บุญเรืองถาวร

คุณตรีนุช บุญเรืองถาวร
กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณจักรรินทร์ เทิดภาปิยะนาค

คุณจักรรินทร์ เทิดภาปิยะนาค
กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

  

รายละเอียดงานสัมมนา

ภาษา

ไทย

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และพนักงานในสายการบัญชีและการเงิน

วันและเวลา

16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเข้าสัมมนาในเวลา 8.30 เป็นต้นไป)

สถานที่

ห้อง GRAND BALLROOM ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (BTS เพลินจิต)
(ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน)

CPD hour

3 ชม. บัญชี และ 3 ชม. อื่นๆ

ค่าสัมมนา

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)
(ค่าสัมมนานี้รวมค่าอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Up & Above และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)
กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประสานงาน

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-439-3022 ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

1) คุณสุภาภรณ์ ดุสิตภิรมย์                 โทร. 02 677 2158             E-mail: supapornd@kpmg.co.th
2) คุณเมธาพร แสนโท                       โทร. 02 677 2739             E-mail: mathapond@kpmg.co.th
3) คุณสมิตตา ตุงคะเศรณี                  โทร. 02 677 2281             E-mail: samitta@kpmg.co.th

  

  

วิธีการชำระเงิน

Seminar Fee - Accounting, Tax and Legal update 2023

ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาที่
e-mail: financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) โดยจะส่งให้ท่านทาง Email ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ 
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

กรุณาออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) ตามรายละเอียดด้านล่าง: 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office
Empire Tower, 50th Floors
1 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tax ID 010-5545-103634

informative image