Accelerating smart & sustainable manufacturing

สัมมนาออนไลน์ | 8 สิงหาคม 2566 | เวลา: 10:00 - 11:30 น.

สัมมนาออนไลน์ | 8 สิงหาคม 2566 | เวลา: 10:00 - 11:30 น.

Accelerating smart & sustainable manufacturing webinar

เร่งยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

การชะลอตัวของเศรษฐกิจและความผันผวนไม่แน่นอนในยุคปัจจุบันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ กำไร และการขยายตัวของธุรกิจ องค์กรจำเป็นต้องมีวิธีการรับมือ และตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น คล่องตัว เติบโตอย่างยั่งยืนได้แบบไม่สะดุด เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมรับชมงานสัมมนาออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco WebEx ในหัวข้อ “Accelerating smart & sustainable manufacturing: เร่งยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะมาให้ความรู้ และพูดคุยในหัวข้อต่อไปนี้

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain)
  • จับกระแสการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต
  • กลยุทธ์สู่ Net Zero ด้วยแนวทาง ESG
  • สร้างมูลค่าให้ธุรกิจผ่านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยบุคลากรในองค์กร

ภาษา

ไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้บริหารในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต หรือผู้ที่สนใจการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

วันและเวลา

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 – 11:30 น.

รูปแบบ             

ออนไลน์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx

การลงทะเบียน

โปรดลงทะเบียนภายในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยคลิก ที่นี่

ผู้ประสานงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณกัณฐิกา พิชัยศรทัต อีเมล: kanthika1@kpmg.co.th

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านในงานสัมมนา “Accelerating smart & sustainable manufacturing webinar: เร่งยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน”

วิทยากร

คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง - กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ และหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิต เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง

กรรมการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ
และหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิต
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ - กรรมการบริหาร สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์

กรรมการบริหาร ฝ่ายสอบบัญชี
และฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความยั่งยืน
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณมัลลิกา ภูมิวาร กรรมการบริหาร ฝ่ายงานที่ปรึกษาภาษี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณมัลลิกา ภูมิวาร

กรรมการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณสุรยศ เชื้อพานิช - กรรมการบริหาร ฝ่ายปรึกษาธุรกิจ  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณสุรยศ เชื้อพานิช

กรรมการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษา
การซื้อขายกิจการ
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

Video Re-run

informative image