สัมมนาการบัญชี และภาษีที่น่าสนใจ ประจำปี 2566

งานสัมมนาการบัญชีและภาษี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจาก เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

งานสัมมนาการบัญชีและภาษี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจาก เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

รายละเอียดงานสัมมนา

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน สัมมนาออนไลน์  สัมมนาการบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ ประจำปี 2566 โดยจะจัดขึ้นในหัวข้อ และรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดงานสัมมนา การบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ ประจำปี 2566
Untitled Document

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย ผ่านระบบ

วิทยากร

กฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

กฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

กรรมการบริหาร ฝ่ายสอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ

ณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ

กรรมการบริหาร ฝ่ายสอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เจนใจ ชะวะนะเวช

เจนใจ ชะวะนะเวช

กรรมการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

วิภาวี สืบสันติกุล

วิภาวี สืบสันติกุล

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจาก เคพีเอ็มจี ประเทศไทย อีกมากมาย

  

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

  • คุณสุภาภรณ์ ดุสิตภิรมย์  โทร. 026772158     E-mail: supapornd@kpmg.co.th
  • คุณสุธาทิพย์ เยาวิรัช       โทร. 026772157     E-mail: sutatip@kpmg.co.th
  • คุณเมธาพร แสนโท         โทร. 026772739    E-mail: mathapond@kpmg.co.th

วิธีการชำระเงิน

ค่าสัมมนา หลักสูตรละ 1,500 บาท พิเศษ ! เมื่อท่านเคยลงทะเบียน ครบ 4 หลักสูตร และหากท่านต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม
ท่านจะจ่ายชำระเพียงหลักสูตรละ 1,000 บาท จากหลักสูตรละ 1,500 บาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

ค่าสัมมนาการบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ ประจำปี 2566

ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาที่
e-mail: financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ (EMS) ตามที่อยู่ของท่าน

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ 
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

กรุณาออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) ตามรายละเอียดด้านล่าง: 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office
Empire Tower, 50th Floors
1 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tax ID 010-5545-103634

informative image