สัมมนาประเด็นทางบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ

27 ตุลาคม 2565 เวลา 8.45 - 12.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx

27 ตุลาคม 2565 เวลา 8.45 - 12.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx

  • 1000
สัมมนาประเด็นทางบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ

รายละเอียดงาน “สัมมนาประเด็นทางบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ”

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco WebEx ภายใต้หัวข้อ “ประเด็นทางบัญชีและภาษีที่น่าสนใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันความรู้ด้านบัญชี และภาษีเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยหัวข้อสัมมนามีดังนี้

  • ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs)
  • ประเด็นทางบัญชีสำหรับ TFRS for PAEs ที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ในปี 2566 อาทิเช่น สิ่งตอบแทนที่ได้รับก่อนสินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ (TAS 16) การพิจารณาต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาภายใต้นิยามสัญญาที่สร้างภาระ (TAS 37) และผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • IFRIC Agenda decision ของคณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิเช่น การบัญชีที่เกี่ยวกับการใช้บริการ software บนระบบ cloud (SaaS) ต้นทุนในการขายที่นำมาใช้พิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ และผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • ประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ อาทิเช่น การปรับปรุงราคาโอนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (transfer pricing adjustment) และรายจ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความแตกต่างทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินได้อย่างเหมาะสม

Untitled Document

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย ผ่านระบบ

การสัมมนาจัดเป็นภาษาไทยโดยผ่านระบบออนไลน์ Cisco webEx โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาที่เป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถยื่นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ได้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

วิทยากร

กฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

กฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

กรรมการบริหาร สอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ

ณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ

กรรมการบริหาร สอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เจนใจ ชะวะนะเวช

เจนใจ ชะวะนะเวช

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

 

วราภรณ์ เหรัญนุกรณ์

วราภรณ์ เหรัญนุกรณ์

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

  • คุณสุวิทย์ ตันธุวนิตย์       โทร. 02 677 2142     E-mail: suwit@kpmg.co.th
  • คุณสุภาภรณ์ ดุสิตภิรมย์  โทร. 02 677 2158     E-mail: supapornd@kpmg.co.th
  • คุณยลชนก กาญจนนา    โทร. 02 677 2942     E-mail: yonchanok@kpmg.co.th

 

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 1,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

รายละเอียด
จำนวน (บาท)

ค่าสัมมนา 1,500.00
VAT 7% 105.00
รวม VAT 1,605.00
หัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 45.00
จำนวนที่ต้องชำระ 1,560.00
กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2565
กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อหลักสูตรและแนบข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาที่ e-mail: financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ (EMS) ตามที่อยู่ของท่าน

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ 
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

 

กรุณาออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) ตามรายละเอียดด้านล่าง: 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่

ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office

Empire Tower, 50th Floors

1 South Sathorn Road,

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tax ID 010-5545-103634

informative image