ESG เรื่องที่องค์กรและธุรกิจต้องให้ความสำคัญในปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น

ESG เรื่องที่องค์กรและธุริจต้องให้ความสำคัญในปี 2565

ท่ามกลางความคาดหวังที่สูงขึ้นในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล องค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในระยะสั้นและการวางแผนระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องอนาคตที่ยั่งยืน ข้อมูลเชิงลึกจากองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนของ KPMG พบเรื่องความยั่งยืนขององค์กรล่าสุดด้าน ESG ทั้งหมด 5 เรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญในปี 2565 นี้เพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความยั่งยืน

  • การขยายตัวในด้านการลงทุน ESG
  • ความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งจำเป็น
  • การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human rights due diligence)
  • ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนและการให้ความเชื่อมั่นในรายงานด้านความยั่งยืน

วิทยากร

คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
กรรมการบริหาร ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดร.พรพรหม สุธาทร
อาจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

informative image