โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบ 56-1 One Report - การรายงานข้อมูลทางด้านความยั่งยืน

Webinar | วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00

Webinar | วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00

วิทยากร

ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
กรรมการ ฝ่ายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

informative image