AC Forum Session 47

Business Transformation: Transforming for a better future

Business Transformation: Transforming for a better future

Business Transformation: Transforming for a better future

Organizations will need to reshape their business to respond to changing consumer needs. Consideration will need to be given to how each aspect of the organization, from technology, customer experience, sales and service, to supply chain and the back office, will need to align and interact to address customer expectations of the future.  

KPMG is cordially inviting Audit Committees to join the discussion on how to enable business transformation for a better future.

องค์กรจำเป็นต้องพิจารณาว่าจะปรับธุรกิจอย่างไร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป การพิจารณาที่สำคัญรวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า ระบบการขายและการให้บริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน่วยงานสนับสนุนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อปฎิสัมพันธ์กันเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคตของลูกค้า ประกอบกับมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดวิธีการใหม่ในการทำงานได้

เคพีเอ็มจีจึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมเสวนาในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่ออนาคต

Untitled Document

Language

Thai

Date & Time

Thursday, 16 December 2021

13.45 – 14.00 Registration/Technical checking
14.00 – 15.15 Roundtable discussion

Key Contact

If you have any questions regarding the event or the registration, please contact Khun Yonchanok at yonchanok@kpmg.co.th

informative image