Facebook Live - ผลกระทบของ RCEP ต่อบริษัทไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 - 17:00 ทาง Facebook Live: facebook.com/KPMGinThailand

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 - 17:00 ทาง Facebook Live: facebook.com/KPMGinThailand

Facebook Live - ผลกระทบของ RCEP ต่อบริษัทไทย

การเสวนาหัวข้อ ผลกระทบของ RCEP ต่อบริษัทไทย

📅 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

⌚ 16:00 - 17:00

📹 ผ่านทาง Facebook Live: facebook.com/KPMGinThailand

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ภาพรวมของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
  (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)
 • การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
 • กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประเด็นที่น่าจับตามองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
  1. E-commerce
  2. การลงทุน
  3. การเคลื่อนย้ายแรงงาน
 • แนะแนวทางการวางแผนธุรกิจ

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

 • คุณ มัลลิกา ภูมิวาร
  หุ้นส่วนสายงานภาษี
  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
 • สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
  ประธานฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ
  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
 • ธเนศ เกษมศานติ์
  หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาธุรกิจ และ หัวหน้าดูแลรับผิดชอบฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

 

📌 ท่านที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนา สามารถกดปุ่มตอบรับ เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน Facebook ได้เลยค่ะ

informative image