Facebook Live | COVID-19: CFO in Action

รับชม Facebook Live ย้อนหลัง และ Download เอกสารประกอบการเสวนา

รับชม Facebook Live ย้อนหลัง และ Download เอกสารประกอบการเสวนา

COVID-19: CFO in Action

การเสวนาหัวข้อ "COVID-19: CFO in Action"

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 | 14:30 - 15:30 

ผ่านทาง Facebook Live facebook.com/KPMGinThailand

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • COVID-19 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ กับ ธุรกิจโดยรวม
 • CFO กับบทบาทหนึ่งในผู้นำขององค์กรในการต่อสู้กับ COVID-19
 • เคล็ดลับสำหรับ CFO ในการบริหารการเงินในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประเด็นทางบัญชีที่ CFO ควรรู้
 • การนำพาองค์กรให้พ้นจุดวิกฤติ และการสร้างโอกาสให้กับองค์กร

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

 • สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ 
  ประธานฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ
  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
 • ธนิต โอสถาเลิศ
  กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
 • ทรงพล เกียรติเลิศพงศา
  ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาธุรกิจ
  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
informative image