สัมมนาโค้งสุดท้าย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting and Classification & Measurement)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาโค้งสุดท้ายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง”” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี และประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง The Hive บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้ 

  1. หลักการพื้นฐานในการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
  2. กระบวนการขั้นตอนในการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และเน้นประเด็นที่พบเจอในการปฏิบัติงาน
  3. เน้นประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนการทดสอบความมีประสิทธิผล

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมง CPD สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 6 ชม. โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้เกียรติส่งพนักงานของท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต วิทยากรผู้บรรยาย
9.00 -10.30 น. หลักการพื้นฐานในการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9 ภวิษย์ภัทร ชินสว่างวัฒนกุล
วรธรรม บวรกีรติโรจน์
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น.

กระบวนการขั้นตอนในการจัดประเภทและการวัดมูลค่า-เครื่องมือทางการเงิน

ประเด็นที่พบเจอในการปฏิบัติงาน

วรธรรม บวรกีรติโรจน์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.30 น. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
13.30-15.00 น. หลักการพื้นฐานของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตาม TFRS 9 กาญจนา ศุภศิริภิญโญ
นาราพันธ์ พงศ์พัทธพันธุ์
15:00 - 15:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15:15 - 16:45 น. ประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนการทดสอบความมีประสิทธิผล นลินนิต สารทศรี

วิธีการชำระเงิน

อัตรา Early Bird (ลด 10%) หากชำระภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ค่าสัมมนา 3,276.00 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

อัตราปกติ หากชำระตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม) ค่าสัมมนา 3,640.00 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์ 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ ราคา Early Bird (ลด 10%)

รายละเอียด 1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน
ค่าสัมมนา 3,150.00 6,300.00 9,450.00
VAT 7% 220.50 441.00 661.50
รวม VAT 3,370.50 6,741.00 10,111.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 94.50 189.00 283.50
จำนวนที่ต้องชำระ 3,276.00 6,552.00 9,828.00

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ ราคาปกติ

รายละเอียด 1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน
ค่าสัมมนา 3,500.00 7,000.00 10,500.00
VAT 7% 245.00 490.00 735.00
รวม VAT 3,745.00 7,490.00 11,235.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 105.00 210.00 315.00
จำนวนที่ต้องชำระ 3,640.00 7,280.00 10,920.00

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 7 วัน โดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบนามบัตรที่อยู่เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินก่อนวันสัมมนา

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0 A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

 

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่  KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office 
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ Empire Tower, 50th Floors
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 1 South Sathorn Road, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634 
Tax ID 010-5545-103634
informative image