สัมมนาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

23 July 2019 - 24 July 2019, 8:45AM - 4:45PM, ICT

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฝ่ายบัญชีให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น โดยการสัมมนาครั้งที่ 1 ของปี 2562 จะจัดขึ้นใน วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม The Okura Prestige Hotel กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้

 1. ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบัน
 2. หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22)
  - รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  - การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
  - การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
  - การบันทึกบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
 3. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 3.5 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 3 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครดังนี้

Contacts

KPMG Institute Thailand สัมมนาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Connect with us

การสัมมนาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (23-24 กรกฎาคม 2562)

เวลา

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

วิทยากรผู้บรรยาย

08:45 – 09:15 น.

ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบัน

คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

09:15 – 10:15 น.

หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22)

 • รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
 • การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
 • การบันทึกบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ

คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

10:15 - 10:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10:30 - 12:00 น.

หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

12:00 - 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 13:30 น.

คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

13:30 - 15:00 น.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

คุณภุชงค์ ไชยรุ่งเรือง

15:00 - 15:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15:15 - 16:45 น.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ต่อ)

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

คุณภุชงค์ ไชยรุ่งเรือง

สถานที่

ห้อง Grand ballroom ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนที่ตามแนบ) ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทาง Website โดยเลือกลงทะเบียนในวันที่ท่านต้องการ

กลุ่มที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 : คลิกที่นี่

กลุ่มที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 : คลิกที่นี่

ผู้ประสานงาน

คุณชรินรัตน์ วิจิตรทองเรือง

คุณสิริมา ไพบูลย์วุฒิพงศ์

โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข

02 677 2393

02 677 2668

โทรศัพท์มือถือ

062 591 1944

E-mail

kpmgacademy@kpmg.co.th

 

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 3,317 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

รายละเอียด

1 ท่าน

2 ท่าน

3 ท่าน

4 ท่าน

ค่าสัมมนา

3,100.00

6,200.00

9,300.00

12,400.00

VAT 7%

217.00

434.00

651.00

868.00

รวม VAT

3,317.00

6,634.00

9,951.00

13,268.00

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

93.00

186.00

279.00

372.00

จำนวนที่ต้องชำระ

3,224.00

6,448.00

9,672.00

12,896.00

 

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันโดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาแฟกซ์หรือสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบนามบัตรที่อยู่เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินก่อนวันสัมมนา

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch

เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

 

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office

ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

Empire Tower, 50th Floors

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

1 South Sathorn Road,

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Yannawa Sathorn, Bangkok 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

Tax ID 010-5545-103634