A matter of being practical – TFRS 9, 15, 16

15 March 2018, 8:00AM - 5:00PM, ICT

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 9, TFRS 15, TFRS 16

เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน รายได้ และสัญญาเช่าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 เพื่อให้ก้าวทันกับการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และทำให้งบการเงินสามารถสะท้อนเนื้อหาของรายการธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับใหม่ ประกอบด้วย

 

  1. เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี ได้แก่ การจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการ การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงให้สะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
  2. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการรับรู้รายได้ให้มีความสอดคล้องกันในทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้การรับรู้รายได้ของกิจการมีความชัดเจนมากขึ้น
  3. สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการรับรู้รายการของสัญญาเช่า โดยเฉพาะในฝั่งผู้เช่าซึ่งหลักการมีความแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 7 ชั่วโมง

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้เกียรติส่งพนักงานของท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้

Contacts

TFRS Talk 2018 - A matter of being practical – TFRS 9, 15, 16

Connect with us

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

เวลา                    รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

08:00 – 08:30     ลงทะเบียนและเปิดงานสัมมนา

08:30 – 08:45     ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบัน

08:45 – 10:15     วิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
                           และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

10:15 – 10:30     พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00     วิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
                           และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ (ต่อ)

12:00 – 13:00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15     วิธีปฏิบัติทางบัญชีของการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
                           และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

14:15 – 14:30     พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 15:30     วิธีปฏิบัติทางบัญชีของการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
                           และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ (ต่อ)

15:30 – 16:30     วิธีปฏิบัติทางบัญชีของสัญญาเช่าใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
                           และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

16:30 – 16:45     คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

16:45 – 17:00     ถาม-ตอบ

สถานที่

ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนที่)

ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ผู้ประสานงาน  คุณพรศรี โพธิ์ทอง โทร. 02 677 2214

                      คุณนอร่า คาราอัน  โทร. 02 677 2524

                      kpmgacademy@kpmg.co.th

 

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 3,500 บาทต่อท่าน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ค่าสัมมนา                              3,500.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)          245.00 บาท

ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม            3,745.00 บาท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%               (105.00) บาท

ค่าสัมมนาสุทธิ                      3,640.00 บาท

 

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันโดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาแฟกซ์หรือสแกนเอกสารการโอนเงินพร้อมแนบนามบัตรที่อยู่เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินก่อนวันสัมมนา

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด – สำนักงานใหญ่ KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. – Head Office
ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31324-4 A/C no.: Savings Account 052-1-31324-4

 

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด – สำนักงานใหญ่ KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. – Head Office
ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Empire Tower, 48th Floors, 
1 South Sathorn Road, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103626 Tax ID 010-5545-103626