สัมมนาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจาปี 2560

23 November 2017, 8:45AM - 4:45PM, ICT

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในฝ่ายบัญชีให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการทำงานในตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น โดยการสัมมนาครั้งที่ 2 ของปี 2560 จะจัดขึ้นใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Hotel ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้ 

 1. หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 2. แนวปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมาณหนี้สิน (ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์พนักงาน) ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 3. “รู้ให้จริง” เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ 
 5. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 3.5 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 3 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครที่แนบมา

Contacts

Accounting and Tax Seminar for Assistant Accounting Manager 2/2017

Connect with us

กำหนดการสัมมนา

เวลา รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต ผู้บรรยาย
8:45 – 10:15 หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด 
10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
 
10:30 – 12:00 แนวปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมาณหนี้สิน (ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์พนักงาน) ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  คุณฐปนันท์ กระแสร์ 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 - 15:00

 “รู้ให้จริง” เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เหตุในการออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
 • การยกเลิกใบกำกับภาษี VS การออกใบลดหนี้
 • สินค้าและวัตถุดิบขาดจากรายงาน ฯลฯ

คุณสันทนา ศักดิ์สุทธยาคม

คุณสินี ศรีภา 

15:00 – 15:15 พักรับประทานอาหารว่าง  
15:15 - 15:45 คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คุณทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
15:45 - 16:45

ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ

 • การให้เงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย
 • การจัดสวัสดิการบ้านพักโดยไม่คิดค่าเช่า
 • เบี้ยประกันชีวิต
 • ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
 • เงินรางวัลประจำปีพนักงาน
 • การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

คุณฑิฆัมพร ควรพูลผล

สถานที่ 

ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนที่ตามแนบ)
ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ผู้ประสานงาน:

 • คุณเฌอพิญญ์ ลมพาเย็น โทร. 02 677 2191
 • คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ์ โทร.02 677 2502 
 • คุณสิริมา ไพบูลย์วุฒิพงศ์ โทร. 02 677 2668 

Email: KPMGacademy@kpmg.co.th

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

  1 ท่าน
2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 
ค่าสัมมนา 3,300.00 6,600.00 9,900.00 13,200.00
VAT  215.89 431.78 647.67 863.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(92.52) (185.04) (277.56) (370.08)
จำนวนเงินที่ต้องชำระ 3,207.48 6,414.96 9,622.44 12,829.92

 

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันโดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาแฟกซ์หรือสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบนามบัตรที่อยู่เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินก่อนวันสัมมนา

 

ชื่อบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด A/C Name: KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์

เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

 

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch

A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

 

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด – สำนักงานใหญ่ KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office 
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634
Empire Tower, 50th - 51st Floors
1 South Sathorn Road, Yannawa 
Sathorn, Bangkok 10120
Tax ID 010-5545-103634