สัมมนาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

22 June 2017, 7:30PM - 7:30PM, ICT

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฝ่ายบัญชีให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2560โรงแรม The Okura Prestige Hotel ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้

  1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  2. ข้อควรระวังในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และแนวทางปฏิบัติใหม่ของกรมสรรพากรในการพิจารณาเหตุอันสมควร
  3. การปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้เช่า ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating lease) สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial lease) และสัญญาเช่าซื้อ (Hire purchase)
  4. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 4.0 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 2.5 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

Contacts

Accounting and Tax Seminar for Accounting Assistant Manager 1/2017

Connect with us

กำหนดการสัมมนา

เวลา

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

ผู้บรรยาย

8:45 – 10:15

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

คำนิยาม

การรับรู้และการวัดมูลค่ารายการผลประโยชน์พนักงาน

การคำนวณผลประโยชน์พนักงานระหว่าง NPAEs, TFRS for SMEs และตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การอ่านและทำความเข้าใจในรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การเปิดเผยข้อมูล

คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

10:15 – 10:30

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10:30 – 12:00

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)

คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 13:30

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน(ต่อ)

คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

13:30 – 14:00

คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คุณฐปนันท์ กระแสร์

14:00 – 15:00

ข้อควรระวังในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และแนวทางปฏิบัติใหม่ของกรมสรรพากรในการพิจารณาเหตุอันสมควร

การปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้เช่า ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating lease) สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial lease) และสัญญาเช่าซื้อ (Hire purchase)

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

คุณวัลภา โชตินุชิตตระกูล

15:00 – 15:15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15:15 – 16:45

กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวในประเทศไทย (ต่อ)

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

คุณวัลภา โชตินุชิตตระกูล

สถานที่             

ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนที่ตามแนบ) ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถเพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

คลิกที่นี่

ผู้ประสานงาน

คุณศิริประกาย สุนทโรทก

คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ์

โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข

02 677 2191 2278

02 677 2502

E-mail

kpmgacademy@kpmg.co.th

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 3,300 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

 

1 ท่าน

2 ท่าน

3 ท่าน

4 ท่าน

ค่าสัมมนา

 3,300.00

 6,600.00

 9,900.00

 13,200.00

VAT

 215.89

 431.78

 647.67

 863.56

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 (92.52)

 (185.04)

 (277.56)

 (370.08)

จำนวนเงินที่ต้องชำระ

 3,207.48

 6,414.96

 9,622.44

 12,829.92

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันโดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาแฟกซ์หรือสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบนามบัตรที่อยู่เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินก่อนวันสัมมนา

ชื่อบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

A/C Name: KPMG Phoomchai Audit Ltd.

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch

เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office

ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์     

Empire Tower, 50th - 51st Floors

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

1 South Sathorn Road,

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Yannawa Sathorn, Bangkok 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

Tax ID 010-5545-103634