สัมมนาผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

20 June 2017 - 21 June 2017, 8:45AM - 4:45PM, ICT

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างเป็นประจำในทุกทุกปี โดยการสัมมนาครั้งที่ 1 ของปี 2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2560โรงแรม The Okura Prestige Hotel ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้

  1. แนวคิดเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม TFRS for SMEs ความสำคัญของการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการสินทรัพย์ที่ใช้ และการนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ
  2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  3. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 2.5 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 4.0 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

Contacts

Accounting and Tax Seminar for Accounting Manager 1/2017

Connect with us

กำหนดการสัมมนา

เวลา

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

ผู้บรรยาย

8:45 – 10:15

แนวคิดเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม TFRS for SMEs

การเปรียบเทียบกับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์

ความสำคัญของการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการสินทรัพย์ที่ใช้ และการนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการกระแสเงินสด

คุณสุรยศ เชื้อพานิช

คุณสาวิตรี องค์สิริมีมงคล

10:15 – 10:30

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10:30 – 11:00

แนวคิดเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม TFRS for SMEs (ต่อ)

คุณสุรยศ เชื้อพานิช

คุณสาวิตรี องค์สิริมีมงคล

11:00 – 11:30

คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คุณฐปนันท์ กระแสร์

11:30 – 12:00

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในส่วนของ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

อากรแสตมป์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านธุรกิจที่น่าสนใจ

คุณธีระเดช ตันสุวรรณรัตน์

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 15:00

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านธุรกิจที่น่าสนใจ (ต่อ)

คุณธีระเดช ตันสุวรรณรัตน์

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

15:00 – 15:15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15:15 – 16:45

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านธุรกิจที่น่าสนใจ (ต่อ)

คุณธีระเดช ตันสุวรรณรัตน์

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

สถานที่

ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนที่ตามแนบ) ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถเพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทาง Website โดยเลือกลงทะเบียนในวันที่ท่านต้องการ

กลุ่มที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2560: คลิกที่นี่

กลุ่มที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2560: คลิกที่นี่

ผู้ประสานงาน

คุณศิริประกาย สุนทโรทก

คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ์

โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข

02 677 2278

02 677 2502

E-mail

kpmgacademy@kpmg.co.th

 

วิธีการชำระเงิน

 

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 3,300 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องชำระ

 

1 ท่าน

2 ท่าน

3 ท่าน

4 ท่าน

ค่าสัมมนา

 3,300.00

 6,600.00

 9,900.00

 13,200.00

VAT

 215.89

 431.78

 647.67

 863.56

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 (92.52)

 (185.04)

 (277.56)

 (370.08)

จำนวนเงินที่ต้องชำระ

 3,207.48

 6,414.96

 9,622.44

 12,829.92

เพื่อความสะดวก กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันโดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาแฟกซ์หรือสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบนามบัตรที่อยู่เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินก่อนวันสัมมนา

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่

KPMG Phoomchai Audit Ltd.–Head Office

ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์     

Empire Tower, 50th - 51st Floors

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

1 South Sathorn Road,

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Yannawa Sathorn, Bangkok 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

Tax ID 010-5545-103634