TFRS : Roadmap to the future

18 November 2014 - 27 November 2014, 1:30PM - 3:30AM, ICT

The financial reporting landscape will change significantly with the new and revised TFRS on Pack 5 (TAS 27 (R), TAS 28 (R), TFRS 10, TFRS 11 and TFRS 12) and Fair Value measurement (TFRS 13) effective in 2015 onward. The Board and senior management, especially the Audit Committee, need to understand the key impacts in order to prepare their oversight plan. KPMG is cordially inviting Audit Committee members to discuss on what will change, the potential impact from the change, practical issues and effective transition to the new and revised TFRS. 

 

ในปีหน้ารายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และปรับปรุงในกลุ่มของ Pack 5 (TAS 27 (R),TAS 28 (R), TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องของการควบคุมและในเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม (TFRS 13) ซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ในปี 2558 เป็นต้นไป คณะกรรมการและผู้บริหาร เฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและมีแผนรองรับเพื่อที่จะรับมือต่อความท้าทาย เคพีเอ็มจีจึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงประเด็นในการนำไปใช้และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Contacts

Connect with us

Event resources