Future of work

Shaping the workforce of the future with AI.

Shaping the workforce of the future with AI.

Den snabba utvecklingen inom AI med ökad grad av implementering i system- och arbetsprocesser ställer krav på nya arbetssätt och kompetenser. Experter menar att AI kommer att kräva nya arbetsroller och hur vi definierar arbetsroller kommer att påverkas.

Tillsammans förväntas team arbeta på nya sätt och påskynda nya innovationer. Men hur ställer sig egentligen de anställda i frågan om de nya sätten att arbeta och finns det förtroende för organisationers teknikstrategier?

I KPMG:s senaste rapport Future of work presenteras insikter baserat på över 4000 intervjuer med personer världen över och utforskar bland annat anställdas uppfattningar om framtidens arbete, mitt under AI-utvecklingens fortsatta uppgång, en instabil geopolitik och en global recession. Rapporten lyfter även anställdas inställning till avancerade teknologier idag samt deras förtroende för organisationens arbete med AI. 

Nyckeltal från KPMG Future of work

Forskning visar att arbetstagare saknar medvetenhet och förtroende för sina arbetsgivares teknikstrategier. Trots ambitioner om att implementera AI svarade 54% att deras arbetsgivare infört ny teknik under de senaste tre åren.

66% av de anställda förväntar sig att tekniken kommer förbättra deras produktivitet under kommande tre år. Mer än en tredjedel säger att ny teknik kommer att automatisera så mycket som 30% av deras arbete; en fjärdedel tror att tekniken skulle kunna automatisera upp till hälften av deras jobb.

Nästan två av fem arbetstagare anser att produktivitetsförbättringar uppvägs av effekten på deras välmående. En femtedel anser att tekniken har försämrat deras produktivitet. 

36% säger att deras organisation är oklar över hur personalstyrkan kommer att förändras för att möta framtidens affärs- och kundbehov baserat på nuläget.