Hur får man en organisation med 28 000 medarbetare att bli en lärande organisation? Är det möjligt att nå ”shift of workforce”? Ja! Det är Ericsson Managed Services med Charlotte Levert, VP & Head of People i spetsen, ett gott exempel på. Ta del av Ericsson Managed Services resa, läs om deras utmaningar och tipsen på hur du får ditt företag att bli en lärande organisation.

För ungefär tre år sedan tog Ericsson Managed Services ett värdefullt beslut. De satte lärandet som en av fem KPI:er i deras övergripande affärsstrategi, vilket gjort att upskill och reskill nu är ett affärsmål som alla i ledningsgruppen mäts på.

Identifiera kunskapsglappet och skapa lärande på olika nivåer

– Många organisationer lanserar riktade utbildningsinsatser för den typ av nuvarande jobb personer har. Vi valde att vända på frågan och frågade organisationen: ”Vilken expertis behöver vi börja bygga nu och nästkommande fem år?” Svaret var AI/Machine Learning och Automation. Tidigt i den här processen beslutade vi oss för att grundläggande nivåer behövs för 80% av medarbetarna. Det är här vi skapar tillväxt som bolag och med våra kunder, så vi var ambitiösa från start, berättar Charlotte.

Ericsson Managed Services satsning på reskill grundar sig i ett eget ramverk med tre nivåer; fundamental, experienced och advanced och medarbetarna får genomgå tester för att utvärdera vilken kunskapsnivå de har inom fokusområdena: AI/Machine Learning och Automation. På så sätt tydliggörs vilken nivå varje enskild individ är på samt vilka områden de bör fokusera på. Ericssons medarbetare kan välja bland olika moduler och fokusera på just de områdena som de saknar kunskap i, vilket gör lärandet mer effektivt. Det blir fokuserat lärande där de själva kan identifera vad de behöver jobba på. Vi är tacksamma för redan extremt kunniga medarbetare inom dessa områden, vilket gör det extra viktigt att lägga lärandet på rätt nivå.

– Alla medarbetare får även ett elektroniskt bevis efter avklarad utbildning som en bekräftelse på uppnådd kunskapsnivå. När en medarbetare nått nivån experienced blir denne oftast coach till andra medarbetare och när de klarat av nivån advanced blir de certifierade. Till dags datum har man up/reskilled över 5700 personer inom Business Unit Managed Services.

Tydligt budskap för att få fäste i organisationen

Människor är i dag överväldigade av information och blir lätt distraherade, utvecklingen går fort och livet är intensivt. Att bara uppmuntra till lärande blir för lättsamt, anser Charlotte. Därför valde Ericsson Managed Services att vara tydlig i sitt budskap: Fokus är AI/Machine Learning och Automation. Vi har varit väldigt tydliga med att detta är direkt kopplat till kund och vår övergripande strategi. Det gör det enklare för våra medarbetare att veta var de ska fokusera sitt lärande och vi kan även demokratisera det genom att göra det lätt tillgängligt för alla, säger Charlotte. Eftersom även våra ledare mäts på detta så blir det också lättare att lägga tiden på det, vilket ibland blir en utmaning när lärande blir för ofokuserat.

– Medarbetarna visar tydligt att detta är något som även de ser skapar karriärer framåt. Vi har en kollektiv push på detta vilket gör att vi kan prata öppet om hur många som klarar kurserna. Medarbetare skriver på sociala medier när de genomgått och klarat en utbildning samt kommenterar och synliggör kollegor som gjort samma sak. Det är verkligen ett gott betyg.

Satsningen har även förändrat hur Ericsson Managed Services arbetar med talent management. Utbildningsnivåerna ger en bättre möjlighet att säkerställa rätt kompensation och förmåner, bygga karriärvägar och gör det möjligt att planera succession. Vi har lyckats hitta en modell där vi nu kan koppla lärande till prestation.

Charlotte Levert, VP & Head of People på Ericsson Managed Services

Charlotte Levert, VP & Head of People på Ericsson Managed Services

Är upskill & reskill på gång i din organisation? Ta del av Charlottes tips:

 
  • Våga ta beslutet. Det är lätt att fastna i ett tänk att alla verksamhetsområden inom ett företag ska göra allt samtidigt. Genom att våga ta beslutet och börja implementera i exempelvis ett verksamhetsområde är det enklare att få andra att följa med ett lyckat koncept.
  • Det är absolut affärskritiskt. Lärande måste finnas med på alla nivåer i företaget. På ledningsnivå i de övergripande affärsmålen, i utvecklingssamtalen med medarbetarna, i säljprocessen med nya kunder.
  • Gör en tydlig avgränsning. Det finns oändligt med viktiga kompetenser för ett företag, men val och avgränsningar måste göras. Vad är viktigt om fem år och hårdprioritera. Då gör man det enklare för medarbetare att fokusera.
  • Se till att knyta lärandet till era affärsstrategier. Detta gör det än mer tydligt varför lärandet och just dom valda kompetenserna behövs.
  • Sätt KPI:er. Arbeta mot tydligt uppsatta mål i projektet för att hålla momentum.
  • Få en process på plats. Medarbetare börjar och slutar. Att ha en väl definierad process att följa gör en satsning på reskill skalbar till nya kompetenser och nya medarbetare. Det blir tidseffektivt och tydligt vad som prioriteras.
  • Frigör tid för medarbetarna. Eftersom det är affärskritiskt måste medarbetarna ges förutsättningar i form av tid och stöd.
  • Inkludera och kommunicera. Säkerställ att projektet inte enbart blir ett HR-projekt. Ledningsgrupp, chefer och interna talespersoner måste också vara med. Kommunicera varför ni väljer att göra som ni gör och vad som är viktigt på så vis skapar ni förståelse och engagemang internt. Succén på Ericsson Managed Services var sprungen ur att detta sattes i deras strategi och var överenskommen med hela ledningsgruppen. Projektledaren hade ingen L&D-profil eller HR-bakgrund, han kommer från affärsorganisationen med ett ledarperspektiv. Även HR går igenom en markant kompetensförändring där man behöver ta in olika typer av bakgrunder. Projektledning och tidigare chefserfarenhet var här ett krav för att lyckas förstå affären.

Ericsson Managed Services optimerar och främjar nätverks- och IT-drift. Genom AI och datadrivna lösningar säkerställer de drift av olika operatörers mobilnätverk. Från starten av projektet 2020 till nu har fler än 5700 personer reskillats och målet inför 2022 är att 12 000 medarbetare ska ha genomgått utbildningarna. Det är en skalbar lärandeprocess som de kan använda sig av många år framöver och addera nya kompetensområden till. Inom den närmsta framtiden kommer de inkludera 5G och Security i utbildningsportföljen.