Skattereduktion för inventarier på remiss

Skattereduktion för inventarier på remiss

Regeringens lagförslag om skattereduktion för investeringar har skickats på remiss.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Som aviserats i den senaste budgetpropositionen har nu regeringen skickat ett lagförslag (PDF 536 KB) på remiss angående skattereduktion för investeringar. Förslaget innebär i korthet att en näringsidkare får rätt till en skattereduktion motsvarande 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier förvärvade under kalenderåret 2021. Förslaget omfattar vad som brukar benämnas som ”materiella” inventarier, dvs. maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk samt byggnads- och markinventarier. Förvärv av immateriella tillgångar, som t ex patent eller licenser omfattas dock inte. Skattereduktionen föreslås kunna göras mot statlig och kommunal inkomstskatt, samt kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Särskilda begränsningsregler föreslås bl a vad gäller inventarier som förvärvas från ett annat bolag som tidigare nyttjat inventarierna i samma intressegemenskap, innehavstid och anskaffningsvärde.

Vissa frågor som kan uppkomma för företag vid tillämpning av reglerna är vid vilken tidpunkt inventarier skattemässigt anses ha förvärvats, i vilken mån koncernbidragsplaneringen påverkas 2021 samt om inventarier som förvärvats från något annat bolag i samma intressegemenskap kan räknas med i underlaget.

Reduktionen kommer att kunna begäras i deklarationen som lämnas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2022, dvs. året efter investeringen gjorts.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion av lagförslagets effekter.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.