HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tillhandahållade från utländsk momsgrupp

HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen

Frågan gäller om en svensk filial, som inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp, utgör en egen beskattningsbar person när huvudetableringen, som ingår i en mervärdesskattegrupp i en annan medlemsstat, tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat, att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen avseende frågan om en svensk filial, som inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp, utgör en egen beskattningsbar person när huvudetableringen, som ingår i en mervärdesskattegrupp i en annan medlemsstat, tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen.

Högsta förvaltningsdomstolen redogör för bakgrunden enligt följande:

Målet gäller ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där en filial ville få veta om det faktum att dess huvudetablering ingår i en dansk mervärdesskattegrupp medför att gruppen ska ses som en egen beskattningsbar person i förhållande till filialen i Sverige, när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna till filialen.

Av EU-domstolens praxis följer att utgångspunkten är att en filial inte ska ses som en beskattningsbar person när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster. Av praxis framgår dock att filialen genom att ingå i en mervärdesskattegrupp kan skilja sig från huvudetableringen och istället bli en del av en annan beskattningsbar person, dvs. mervärdesskattegruppen.

Frågan om en filial – som i egenskap av filial till huvudetableringen inte agerar självständigt, inte själv står ekonomiska risker, inte har något eget kapital och följaktligen är beroende av huvudetableringen – själv kan anses utgöra en egen beskattningsbar person har dock inte prövats av EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har nu vänt sig till EU-domstolen för att få den frågan klarlagd.

Högsta förvaltningsdomstolen har, mot denna bakgrund, därför ställt följande fråga:

Utgör en svensk filial till en bank med huvudetablering i en annan medlemsstat en egen beskattningsbar person när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen, om huvudetableringen ingår i en mervärdesskattegrupp i den andra staten medan den svenska filialen inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp?

KPMG:s kommentar

Frågan om tillhandahållanden mellan huvudkontor och dess filialer i kombination med momsgrupp fortsätter att skapa stor osäkerhet för skattskyldiga. Det ska dessutom noteras att frågeställningen i detta mål endast gäller huruvida etableringen utanför momsgruppen, dvs filialen, är en egen beskattningsbar person. Vi följer ärendet noga.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om tillhandahållande av koncerninterna tjänster eller andra mervärdesskattefrågor.

Läs mer:
The article in English

Pontus Fornell
pontus.fornell@kpmg.se

Steven Robertson
steven.robertson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.