Kemikalieskatt – vad har hänt och vad är på gång?

Kemikalieskatt – vad har hänt och vad är på gång?

Den 1 juli 2017 infördes en skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter i Sverige, den s k kemikalieskatten. Detta TaxNews går igenom vad som har hänt sedan dess och vad som är på gång.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Avgöranden rörande kemikalieskatt

HFD har i slutet av 2018 avkunnat två domar, som innebär en precisering av hur begreppet ”en vara” ska tolkas vid försäljning av paket som inkluderar flera delar.

Av HFD 2018 ref. 74 (PDF 94 KB) kan utläsas några centrala faktorer vid denna bedömning. Den första är om delarna i paketet har olika eller samma KN-nummer, den andra är om de presenteras för kunden gemensamt, d v s att de marknadsförs och säljs som en enhet i detaljhandeln, och den tredje är om de förpackas separat eller som en gemensam produkt i detaljhandelsförpackningen.

Det framkom även att om en kemikalieskattepliktig vara skickas tillsammans med varor som inte belagts med kemikalieskatt, gäller att de varor som inte belagts med kemikalieskatt inte räknas med i den vikt som genererar kemikalieskattebeloppet. Vikten av dessa varor höjer inte heller beloppet som kan begäras som återbetalning/avdrag.

I HFD mål nr 2821-18 (PDF 93 KB) förtydligades det att det är av stor vikt för bolagen att de kommer med tydliga uppgifter gällande beskrivningar av de produkter som ingår i eventuellt samfraktade paket för att det ska gå att avgöra huruvida förutsättningarna är uppfyllda för att separera vissa delar av den totala vikten på ett paket vid beräkning av kemikalieskatt och eventuella avdrag.

Nyheter rörande kemikalieskatt från 1 januari 2019

Från den första januari 2019 höjdes kemikalieskatten från 120 kr till 122 kr per kg för elektronikvaror. Skattesatsen för vitvaror stod kvar på 8 kr per kg. Det maximala skattebeloppet ändras från 320 kr till 327 kr per skattepliktig vara.

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens promemoria om att införa en ny typ av skattskyldig, en så kallad registrerad mottagare. Vid årsskiftet trädde en lagändring ikraft om införande av detta. Lagändringen innebär att den som inte är godkänd lagerhållare, men som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från andra EU-länder har möjlighet att registrera sig hos Skatteverket som registrerad mottagare.

Som registrerad mottagare inträder skattskyldigheten vid samma tidpunkt som för en icke godkänd lagerhållare, men den huvudsakliga skillnaden är att en registrerad mottagare kan redovisa kemikalieskatten för EU-förvärv elektroniskt månadsvis i efterhand. Detta istället för att som huvudregel redovisa kemikalieskatt senast 5 dagar efter att skattskyldigheten inträtt.

Förslag om höjning av kemikalieskatt från den 1 augusti 2019

Den 8 februari 2019 skickade regeringen ett förslag på remiss gällande en höjning av kemikalieskatt från 1 augusti 2019. Enligt förslaget ska vitvarornas skattesats höjas till 11 kr per kg och priset för övrig elektronik till 160 kr per kg. Taket för maximal skatt per vara höjs till 440 kr. Reglerna rörande avdrag föreslås inte ändras.

I förslaget framgår att den föreslagna höjningen av kemikalieskatten på kort sikt bedöms kunna få viss effekt på sysselsättningen inom den svenska elektronikbranschen. 

Kemikalieskatt på kläder och skor i framtiden?

Enligt den så kallade januariöverenskommelsen, punkt 35, och det senare kommittédirektivet (Dir. 2019:15) ska det utredas om kemikalieskatteområdet ska utökas till att även inkludera skatt på kemikalier i kläder och skor. Enligt förslaget ska den särskilde utredaren för detta uppdrag arbeta nära Naturvårdsverket, Skatteverket och Kemikalieinspektionen vid översynen av möjligheterna ta fram en handlingsplan gällande införandet av en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor.

KPMG:s kommentar

Kemikalieskatten kritiserades hårt när den infördes och diskussionerna om konkurrenssnedvridning gentemot andra länder och höjda konsumentpriser gick heta. Trots att det fortfarande finns kritiska röster verkar regeringen även fortsättningsvis vilja använda kemikalieskatten som ett medel i den s k gröna skatteväxlingen. Att skatten skulle förvinna i närtid ser vi därför inte som troligt.

Om skatten skulle utökas till att även omfatta kläder och skor kommer det att påverka en mängd olika företag. Om och när en sådan skatt skulle införas är oklart, men Magdalena Andersson har i ett svar på fråga från Moderaterna uttryckligen skrivit att ”Regeringen anser att ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om samhället i miljövänlig riktning. Som en del av detta ska en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införas.”

En fråga som vi ofta ställs inför rör hur och när skatten ska rapporteras, ett område där det nya begreppet registrerad mottagare underlättar för många företag. Andra frågor rör rätten till avdrag där det idag finns möjligheter att minska sina kostnader.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om det gällande regelverket, föreslagna förändringar, praktisk hantering eller något annat.

Read the article in English

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.