Vårpropositionen och vårändringsbudgeten överlämnade till riksdagen

2019 års vårändringsbudget och vårproposition

Regeringen har idag, den 10 april 2019, överlämnat 2019 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen.

1000

Kontakt

Johanna Ahlstedt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har överlämnat 2019 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. 

Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut i december om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Därutöver genomförs ett antal skatteändringar som ingår i den överenskommelse som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades om i januari.

Detta TaxNews går igenom de förslag som ligger i vårändringsbudgeten samt några separata propositioner som lämnats under våren, samt urval från vad som nämns i vårpropositionen inför BP2020. 

Vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten innehåller förslag till ändringar under innevarande budgetår. 

I januari 2019 tillträdde den nya regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. Delar av regeringens politik bygger också på det s k Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. Samtidigt baseras den budget riksdagen har beslutat om för 2019 på en gemensam reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. Budgeten ger därmed uttryck för en delvis annan politisk inriktning än regeringens och januariavtalets. 

I årets vårändringsbudget föreslås inom skatteområdet bl a följande:

Flygskatten behålls i vårbudgeten

Förslaget innebär att regeringen inte genomför det tillkännagivande som fanns i M/KD-budgeten om att avskaffa flygskatten.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Förlaget innebär att företag som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019.

Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

Förslaget innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader.

Höjda miljöskatter i vårbudgeten

Höjd skatt på diesel som används i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk samt en höjning av kemikalieskatten hör till förslagen i vårändringsbudgeten. Skattehöjningarna föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och överensstämmer med de förslag som har varit på remiss.

Mer om höjningen av just kemikalieskatten

För att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö föreslås att skattenivåerna höjs. Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten.

Fortsatt lägre moms på naturguidning

Regeringen avser att inte gå vidare med riksdagens tillkännagivande om att höja momsen på naturguidning från 6 till 25 procent. Partierna som står bakom januariavtalet är överens om att behålla den lägre momssatsen. Syftet är att främja möjligheterna att bedriva naturturism och locka fler att upptäcka den svenska naturen.

Läs mer
Vårändringsbudget för 2019 (PDF 1 MB)

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2020. Denna vårproposition är sittande regerings första efter valet och bygger delvis på överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, där man bl a talar om en ”skattereform”. Vårpropositionen innehåller inte så mycket konkret om hur ”skattereformen” ska förverkligas, och vi torde få se mer om detta inför budgetpropositionen 2020 till hösten.

Regeringen skriver bl a att möjligheterna att starta och driva företag samt att lyckas som företagare ska bli bättre och skatten på arbete sänkas.

Regeringen skriver vidare, under ett avsnitt regeringens bedömning av EU-kommissionens rekommendation till Sverige avseende bl a bostadssektorn, att ”Räntebeläggningen på uppskovsbeloppet ska enligt januariavtalet avskaffas.” Ett sådant konkret förslag kan alltså komma att presenteras framöver.

Läs mer
2019 års ekonomiska vårproposition (PDF 2 MB)

Urval av presenterade propositioner under våren

Under våren 2019 har bl a nedan propositioner inom skatteområdet redan överlämnats till riksdagen. Urval från regeringens egna sammanfattningar av förslagen:

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag (PDF 348 KB)

Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Förslaget innebär även att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Bestämmelsen om att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses vara
kvalificerad under vissa omständigheter föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (PDF 433 KB)

Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Höjt tak för rutavdrag (PDF 235 KB)

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Det höjda taket för
rutavdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (PDF 564 KB)

Förslaget föranleder en ny lag om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva samt ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (PDF 523 KB)

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås en sänkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019. I lagrådsremissen föreslås även en skattesänkning för diesel som används i jord- och skogsbruk från och med 1 juli 2019. 

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av ovanstående förslag eller har andra funderingar.


Johanna Ahlstedt
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.