Om moms i resebranschen och information om den nya flygskatten

Om moms i resebranschen och den nya flygskatten

EU-kommissionens rapport om moms i resebranschen (vinstmarginalbeskattning) och information om den nya lagen om skatt på flygresor.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

EU-rapport rörande vinstmarginalbeskattning i resebranchen

Nyligen publicerade EU-kommissionen en rapport om moms i resebranschen (PDF 5 MB). Bakom rapporten ligger en omfattande utredning som genomförts av KPMG Irland och den omfattar bl a en djupgående sammanställning av likheter och skillnader mellan tillämpningen av reglerna om vinstmarginalbeskattning för resebranschen (VMB/TOMS). Rapporten tar också upp förslag på förändringar för att uppnå en mer likartad och mindre konkurrenssnedvridande tillämpning. Analysen och slutsatserna baseras på information som bl a inhämtats från experter inom KPMG:s internationella nätverk och 105 företag i resebranschen från 18 olika EU-länder.


Som exempel på identifierade avvikelser rörande svenska regler kan nämnas; 
 

 • att det i Sverige är frivilligt att tillämpa VMB vid försäljning till momsregistrerade kunder, 
 • att köpare kan göra avdrag för den debiterade VMB-momsen, 
 • att det är frivilligt för svenska resebolag att specificera momsen på fakturan, samt
 • att svenska resebolag kan tillämpa en schablonmarginal om 13 % istället för att beräkna den faktiska marginalen för varje resa.


Detta kan enligt vår bedömning påverka svenska resebolags konkurrenssituation gentemot bolag i andra EU-länder.

I syfte att modernisera och förenkla regelverket diskuteras följande förändringar i rapporten:
 

 1. VMB-regelverket bör behållas men beskattningen av marginalen bör ske i köparens land.
 2. Samma regler blir därmed tillämpliga för företag som är etablerade utanför EU.
 3. Marginalen bör beräknas över en viss period (global marginal) istället för per resa. Företagets totala marginal för perioden kan sedan proportioneras utifrån antalet resenärer i de olika länderna.
 4. Det bör vara upp till respektive medlemsstat att bestämma perioden för den globala marginalen, men 3-12 månader rekommenderas.
 5. EU bör utfärda tydligare instruktioner för vad som omfattas av reglerna, t ex vilka tjänster som kan ingå i en resetjänst och hur företaget avgör var köparen finns.
 6. I rapporten övervägs en lägre skattesats på resetjänster. 
 7. VMB bör vara huvudregeln men de allmänna reglerna bör kunna tillämpas för försäljningar till momsregistrerade kunder (opt-out). 
 8. Mini One Stop Shop (MOSS) bör kunna tillämpas vid försäljning till bl a privatpersoner.


EU-kommissionen kommer nu att arbeta vidare med och ta ställning till förslagen. Vi får se vilka förändringar regelverket kommer genomgå. Vi vill i detta sammanhang passa på att tacka alla företag och personer som bidragit till rapporten. 

Den nya flygskatten

Den 1 april 2018 träder en ny lag om skatt på flygresor, den s k flygskatten, i kraft. Idag finns en liknande skatt i bl a Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Österrike. Sammanfattningsvis innebär den nya flygskatten följande:

 • Flygskatten utgår med ett fast belopp per passagerare (pax) och beloppets storlek uppgår till 60 kr, 250 kr eller 400 kr beroende på slutdestination. Dessa belopp gäller för 2018 och kan komma att justeras upp under 2019. 
 • Den som kommer att vara ansvarig för att redovisa och betala skatten är det flygföretag vars ICAO-kod används vid flygningen. 
 • Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige vilket medför att flygbiljetter som sålts innan 2018-04-01 men där flygningen sker efter det datumet kommer att omfattas av flygskatten. 
 • Den som är skattskyldig kommer att behöva registrera sig för flygskatt innan skattskyldighet inträder. Detta kommer att ske på en särskild blankett. 
 • Utländska bolag som utför flygningar från Sverige kommer utöver att registrera sig för flygskatt även att behöva ansöka om ett svenskt organisationsnummer, om de inte redan har ett sådant.
 • Skatten kommer att behöva redovisas månadsvis.


KPMG:s kommentar

Den nya skatten kommer att medföra en ökad administration och ökad kostnad för flygbolagen och det är viktigt att redan nu anpassa prissättning, processer och system för att kunna hantera detta. 

För bolag utan svenskt organisationsnummer är det än viktigare att påbörja arbetet med detta redan nu. KPMG kan bistå er i ert arbete med att hantera och administrera den nya skatten, välkommen att kontakta oss redan idag.


Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sweden
+46 72 368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.