EU-kommissionen föreslår nya förenklingsregler rörande momssatser och SME-företag

Nya regler rörande momssatser och SME-företag

EU-kommissionen har publicerat ett förslag till nya regler i syfte att förenkla för medlemsländerna att bestämma momssatser. Vidare innehåller förslaget förenklingar för små och medelstora företag, SME-företag.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Mer flexibilitet vid bestämmande av momssatser

Dagens regler som bestämmer vilka varor och tjänster som kan beläggas med reducerad momssats anses vara föråldrad och för restriktiv. Reducerade skattesatser kan enbart tillämpas på omsättningar som finns upptagna på en av EU-kommissionen publicerad lista. Denna lista föreslås nu ersättas av regler som är mer tillåtande.
 

Förslaget innebär att en skattesats på minst 15 % ska vara standard för alla omsättningar. Medlemsländerna kan sedan införa två reducerade skattesatser mellan 5 % och 15 %, en 0 %-ig skattesats samt en superreducerad skattesats som ska ligga mellan 0 % och de reducerade skattesatserna. Förslaget innebär också att vissa varor och tjänster alltid måste beskattas med standardskattesatsen, t ex alkohol, vapen, tobak och spel. I övrigt slopas listan över vilka varor och tjänster som får beskattas med reducerad skattesats vilket kommer innebära mer frihet för medlemsländerna att själva avgöra vilka varor och tjänster som ska beskattas med en lägre skattesats.
 

Den genomsnittliga momssatsen i medlemslandet måste emellertid vara minst 12 %

Förenklingsregler för SME-företag

Idag kan företag inom EU undantas från moms om omsättningen understiger en viss gräns. Detta gränsbelopp bestäms i varje medlemsland och är inte enhetlig inom EU. I Sverige är denna gräns 30 000 kr. Medlemsstaterna kan också införa förenklingsregler för mindre företag gällande hantering av exempelvis momsdeklarationer, fakturering och bokföring. I Sverige har t ex enskilda näringsidkare som omsätter under 1 000 000 kr per år möjlighet att lämna momsdeklaration en gång per år.
 

Det nationella gränsbeloppet tillämpas dock inte på utländska företag som bedriver verksamhet i landet. Ett företag som bedriver verksamhet i ett annat land, oavsett storlek på omsättningen, måste oftast registrera sig i detta andra land med förhöja administrativa kostnader som följd. EU-kommission föreslår därför att följande:

  • Företag som omsätter högst 2 miljoner EUR ska anses utgöra ett s k mindre företag som ska kunna omfattas av förenklingsregler gällande registrering, bokföring, deklarationsperioder och skatteinbetalning.

  • Medlemsländer får införa förenklingsregler för bl a fakturering och bokföring för mindre företag och som omfattas av undantag från moms p g a låg omsättning.

  • Företag som omsätter högst 100 000 EUR inom EU ska kunna åtnjuta befrielse från moms i ett annat land än sitt hemland, i vilket företaget bedriver verksamhet, om omsättningen i det andra landet understiger landets gränsbelopp för momsundantag.

KPMG:s kommentar

Det nya förslaget om momssatser ser vi som positivt då det ger större flexibilitet för medlemsländerna att bestämma vilka omsättningar som ska omfattas av reducerade momssatser, främst då listan med vilka omsättningar som kan omfattas av de reducerade momssatserna slopas och ersätts av en lista över omsättningar som alltid ska beskattas med standardskattesatsen.
 

Sverige har redan idag olika förenklingsregler för små företag när det gäller skyldighet att betala moms, deklaration, bokföring och skatteinbetalning. Möjligheten att nu kunna befrias från moms och omfattas av förenklingsregler i andra länder kommer enligt vår bedömning möjliggöra för fler företag att våga etablera sig på andra marknader runt om inom EU då den administrativa bördan kan minska.


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om förslaget.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.