Moms och e-handel - nya regler antagna i Bryssel

Moms och e-handel - nya regler antagna i Bryssel

EU har antagit nya regler som kommer att påverka e-handlare som säljer varor till EU-konsumenter.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

EU antog igår nya regler som kommer att påverka e-handlare som säljer varor till konsumenter inom EU.
 

Dessa åtgärder kommer att påverka momshanteringen för såväl företag baserade inom EU som företag i andra länder som säljer till EU-länder.
 

Vad gäller varor som säljs till konsumenter inom EU så fokuserar förändringarna på operatörer av elektroniska marknadsplatser och deras roll för uppbörd av moms. Potentiellt kan reglerna komma att medföra momsförpliktelser för många aktörer som i dag inte har några sådana skyldigheter.


Den befintliga bestämmelsen kring lågvärdeförsändelser avskaffas. Vad gäller import från länder utanför EU begränsas de nya reglerna till att omfatta varutransaktioner till ett värde av150 euro eller lägre. För övriga verksamheter kommer även fortsättningsvis en fullständig tulldeklaration att krävas.
 

Regelverket för distansförsäljning inom EU kommer också att genomgå en omfattande översyn med en utökning av ”one-stop-shops” omfattande distansförsäljning av varor, vilket kommer innebära en begräsning i kravet på flera momsregistreringar. Detta kommer dock att leda till att fler företag omfattas av regelverket för distansförsäljning. De nuvarande tröskelvärdena (35 000 euro eller 100 000 euro) ersätts med ett gemensamt tröskelvärde på 10 000 euro (för all försäljning utanför etableringslandet). Det kan innebära att många mindre företag kommer att träffas av regelverket för ”one-stop-shops”.

De nya reglerna kommer att innebära betydande förändringar, men reglerna kommer dock huvudsakligen att träda i kraft först den 1 januari 2021. Detta med hänsyn till att alla nödvändiga åtgärder måste hinna vara på plats i alla medlemsstater vid tidpunkten för ikraftträdandet. Det ska dock noteras att mycket av detaljerna ska regleras i en genomförandeförordning som måste slutföras i god tid innan 2021.


Mer arbete kommer att behövas vad gäller frågor vem som t ex är ansvarig för uppbörd och betalning av skatten. EU-kommissionen har inte formellt påbörjat utarbetandet av genomförandebestämmelserna, men det finns indikationer på att de kommer att följa samma förfarande som vid 2015 års förändringar avseende telekom, elektroniska tjänster och tv-sändningar.


För den som önskar engagera sig i EU-kommissionens arbete med att utveckla och utarbetagenomförandeförordningen är de närmaste månaderna avgörande. KPMG har redan etablerat en bra dialog med EU-kommissionen.


Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om detta eller har andra funderingar.


Kontakt
Pontus Fornell
pontus.fornell@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.