EU-kommissionen: Luxemburgs förhandsbesked till Amazon var statligt stöd

Luxemburgs förhandsbesked till Amazon var statligt stöd

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Europeiska kommissionen har idag lämnat sitt beslut att Luxemburgska staten, genom ett förhandsbesked rörande internprissättningsmetod för att beräkna Amazons beskattningsbara vinster i Luxemburg, beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av omkring 250 miljoner euro. Kommissionen menar att detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd, eftersom Amazon därigenom fått betydligt lägre skatt än andra företag. 

Bakgrund

Kommissionens beslut gäller Luxemburgs skattemässiga behandling av två luxemburgska bolag inom Amazonkoncernen: (i) ett rörelsedrivande bolag som driver Amazons detaljhandelsdivision i Europa och (ii) ett kommanditbolag utan kontor, anställda eller affärsverksamhet som innehar immateriella rättigheter genom ett kostnadsfördelningsavtal med Amazon i USA. Kommanditbolaget beviljar det rörelsedrivande företaget en exklusiv licens för de immateriella rättigheterna. Enligt Luxemburgs skattelagstiftning beskattas kommanditbolaget på delägarnivå (med amerikanska delägare som hitintills skjutit upp sin skattskyldighet).
 

Genom ett luxemburgskt förhandsbesked 2003 godkändes en metod för beräkning av beskattningsunderlaget i det rörelsedrivande företaget, inklusive de årliga betalningar som gjorts från det rörelsedrivande företaget till kommanditbolaget för de immateriella rättigheterna. Betalningarna översteg i genomsnitt 90 % av företagets rörelseresultat, vilket var 1,5 gånger högre än vad kommanditbolaget betalade till Amazon i USA.

Kommissionens bedömning

I kommissionens beslut fastslås, i enlighet med dess tidigare slutsatser, att Luxemburgs skattemässiga behandling av Amazon genom förhandsbeskedet är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd.

Kommissionen motiverar detta med att Luxemburgs förhandsbesked innebär ett godkännande av en otillbörlig metod för att beräkna Amazons beskattningsbara vinster i Luxemburg. I synnerhet anser kommissionen att nivån på ersättningen från det rörelsedrivande bolaget till kommanditbolaget var överprissatt och inte återspeglade de ekonomiska realiteterna. Nästan tre fjärdedelar av Amazons vinst i Europa har oriktigt tillskrivits det tomma kommanditbolaget, vilket gjort att vinsten förblivit obeskattad.

EU:s regler om statligt stöd kräver att oförenligt statligt stöd återkrävs, i syfte att minska den snedvridning av konkurrensen som uppstått. Skillnaden mellan vad företaget faktiskt betalade i skatt och vad det skulle ha varit skyldigt att betala utan erhållet förhandsbesked beräknas nu av kommissionen till ca 250 miljoner euro plus ränta.

KPMG:s kommentar

I likhet med tidigare beslut för t ex Apple, Starbucks och Fiat använder kommissionen statsstödsreglerna för att komma åt skatteplaneringsstrukturer som enligt kommissionens mening innefattar intern prissättning som inte reflekterar den ekonomiska realiteten. Kommissionen kan på detta sätt ifrågasätta upplägg tio år tillbaka i tiden.
 

Det kan noteras att enligt de berörda staterna har förhandsbeskeden underbyggts av gängse transfer pricing-principer. Beslutet kan nu överklagas av Luxemburgska staten och Amazon, för att sedermera avgöras av EU-domstolen.

Det kan vara en god idé att så snart som möjligt se över sina förhandsbesked och prissättningsbesked för att identifiera eventuella risker och åtgärder, särskilt i ljuset av det automatiska utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked som nu sker inom EU mellan skattemyndigher samt kommissionen. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.