Skattelättnad har beviljats när lön betalas både från svenskt och utländskt koncernbolag

Förvaltningsrättdom om skattelättnad

Under de senaste åren har frågan om skattelättnader för utländska nyckelpersoner (s k expertskatt) prövats i flera mål. Nu har ytterligare en intressant förvaltningsrättsdom kommit, i vilken domstolen medger skattelättnad och beaktar den lön som utbetalats från finskt koncernbolag.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Skattelättnaden innebär att den anställde betalar vanlig svensk inkomstskatt på 75 % av lön och förmåner och att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på motsvarande belopp (när det är svenska socialavgifter som ska erläggas). Skattelättnaden gäller under tre år och innebär många gånger en kostnadsbesparing för arbetsgivaren.


De senaste åren har många lagt pannorna i djupa vecka och funderat över om och isåfall vad som krävs för att lön och förmåner som betalas av utländskt koncernföretag ska beaktas när en ansökan om skattelättnader prövas. I en ny förvaltningsrättsdom från slutet av april 2017 prövas frågan. Domstolen konstateras att det fortfarande är oklart vad som krävs för att sådan betalningsförmedling ska godtas. Därpå börjar domstolens resonemang med att anledningen till att skattelättnaden infördes var att skapa ett incitament för företag att förlägga eller behålla bl a koncernledande funktioner i Sverige och att det finns en begränsning i att skattelättnaden är riktad till arbetsgivare som är hemmahörande i Sverige.


Domstolen resonerar kring betydelsen och innehållet i anställningsavtalet, avtalet mellan koncernbolagen, assignment letter samt hur kostnader för anställningen hanterats i koncernen. Domstolen anser att stor vikt ska läggas vid att visa att ersättningen ska utgå för arbete som utförs för en svensk arbetsgivare och att vem som av administrativa skäl betalar ut lönen i koncernen borde vara av mindre betydelse. Sedan konstateras att inget annat framkommit än att den anställde uteslutande arbetar för det svenska företaget. Av avtalet mellan koncernbolagen framgår att det svenska företaget delegerat en del av löneutbetalning till det finska koncernbolaget och att underlag har ingetts som visar att denna kostnad i slutända burits av det svenska företaget. Förvaltningsrättens tar därför med den ersättning som betalats ut via ett utländsk koncernbolag när frågan prövas om den anställde har en ersättning som möter beloppskravet för skattelättnader.


Skattelättnaden innebär att den anställde betalar vanlig svensk inkomstskatt på 75 % av lön och förmåner och att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på motsvarande belopp (när det är svenska socialavgifter som ska erläggas).


Domen har överklagats av Skatteverket och vi bevakar utvecklingen vidare. Välkommen att kontakta oss för mer information.
 

Kontakt
Petter Frödeberg
petter.frodeberg@kpmg.se

 

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.