Vad är IFRS?

Vad är IFRS?

IFRS är ett internationellt redovisningsregelverk som bland annat noterade och finansiella företag har att tillämpa i sina externa finansiella rapporter.

1000

Vad är god redovisningssed?
God redovisningssed är normer och praxis för bokföring och bokslut och olika finansiella rapporter. God redovisningssed i Sverige bygger i allt väsentligt på internationell god redovisningssed, i synnerhet för noterade och finansiella företag som har att tillämpa det interna redovisningsregelverket IFRS sina externa finansiella rapporter, t ex årsredovisningen.

Vad är IFRS för typ av regelverk?
IFRS (International Financial Reporting Standards) är ett principbaserat regelverk. Ett regelverk kan vara regelbaserat eller principbaserat. I ett strikt regelbaserat regelverk finns det omfattande, konkreta regler som objektivt kan, och ska, följas. Genom de detaljerade reglerna är inslaget av bedömningar begränsat.

I ett principbaserat regelverk saknas vanligtvis detaljerade regler och reglerna formuleras mer som allmänt hållna principer som ska vara vägledande för den som tillämpar regelverket. Genom frånvaron av detaljerade regler blir olika former av bedömningar ett naturligt inslag i tillämpningen av ett principbaserat regelverk.

Vid tillämpningen av ett principbaserat regelverk förmedlar företagsledningen sina bedömningar till omvärlden. Olika personer kan göra olika bedömningar, även under liknande omständigheter.

Vilka principer gäller vid värdering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas och värderas i enlighet med principerna i standarderna IFRS 13 och IAS 39. Där framgår bl a att huvudregeln är att finansiella instrument i ett tradinglager ska värderas till verkligt värde och att värdeförändringar som uppkommer under innehavstiden ska redovisas i resultatet. Orealiserade värdeförändringar ingår således i det redovisade värdet för ett tradinglager.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.