OECD (BEPS 6 & 15): Åtgärder för att bekämpa missbruk av skatteavtal samt framtagande av ett multilateralt instrument

OECD (BEPS 6 & 15): Åtgärder för att bekämpa miss...

OECD har publicerat den slutliga rapporten avseende åtgärder för att bekämpa missbruk av skatteavtal (Action 6) samt rapport avseende framtagande av ett multilateralt instrument (Action 15).

1000

Kontakt

Åsa Edesten

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

OECD har publicerat den slutliga rapporten avseende åtgärder för att bekämpa missbruk av skatteavtal (Action 6). Rapporten innehåller en minimumstandard och förslag på regler som syftar till att förhindra sådant missbruk. Enskilda länder lämnas dock visst utrymme att bestämma vilka regler som lämpar sig att införas. Vidare meddelar OECD att arbetet med framtagandet av en i sammanhanget väsentlig regel inte kommer att slutföras förrän under första halvåret 2016. OECD har även publicerat en rapport avseende framtagande av ett multilateralt instrument (Action 15) men den rapporten innehåller inga nyheter i förhållande till tidigare publicerad rapport.


Åtgärder för att bekämpa missbruk av skatteavtal (Action 6)

Den slutliga rapporten avseende åtgärd 6 innehåller ändringar i OECD:s modellavtal i syfte att förhindra missbruk av skatteavtal. Med missbruk avses i detta sammanhang särskilt s k treaty shopping där en person utan hemvist i ett avtalsland ändå försöker erhålla de fördelar som ett skatteavtal tillerkänner personer med hemvist i avtalslandet.

Den första delen av rapporten föreslår regler ägnade att fungera som en minimumstandard att implementera i bilaterala skatteavtal i syfte att motverka missbruk av skatteavtalen. För det första föreslås ett allmänt uttalande av stater som ingår ett skatteavtal om att de avser förhindra möjlighet till icke-beskattning eller reducerad beskattning genom skatteundandragande och skatteflykt, inklusive treaty shopping. För det andra föreslås en specifik regel, en s k limitation on benefits-regel (LOB, vilken redan regelmässigt förekommer i amerikanska skatteavtal), som genom att uppställa en rad villkor avseende kopplingen mellan den skattskyldige personen och avtalslandet, begränsar vilka personer som har rätt att åtnjuta de fördelar som skatteavtalet erbjuder. För det tredje föreslås en mer allmän anti-missbruksregel som utgår från det huvudsakliga syftet med en transaktion eller ett förfarande, ett s k principal purposes test (PPT). När det huvudsakliga syftet med en transaktion eller ett förfarande är ett erhålla fördelar under ett skatteavtal, ska dessa fördelar nekas om det inte framgår att fördelarna överensstämmer med skatteavtalets syfte och mål. Länder förväntas inkorporera det allmänna avsiktsuttalandet ovan i sina skatteavtal men lämnas av OECD visst utrymme beträffande hur detta ska åstadkommas i praktiken: genom i) en kombination av LOB- och PPT-regler, ii) endast en PPT regel eller iii) genom en LOB-regel kompletterad av mekanismer som tar hand om s k conduit financing-förfaranden (slussning av lånemedel via en person som omfattas av ett skatteavtal) vilka inte redan hanteras av skatteavtal.

Vidare innehåller rapporten förslag på ett antal specifika regler vilka avser hantera bl.a. följande: i) vissa transaktioner som är avsedda att artificiellt reducera källskatten på utdelningar, ii) kringgående av regler i skatteavtal vilka tillåter beskattning i källstaten av aktier i bolag som äger fast egendom, iii) situationer där ett bolag har skatterättslig hemvist i två länder och iv) lågbeskattade fasta driftställen.

OECD uttalar att även inhemska anti-missbruksregler är behövliga och rapporten innehåller vissa förslag på justeringar i modellavtalet i syfte att säkerställa att tillämpligheten av sådana inhemska regler inte inskränks.

Den nu publicerade rapporten innehåller emellertid fortfarande inte något slutgiltigt förslag på utformning av den väsentliga LOB-regeln då OECD avvaktar pågående arbete med uppdatering av det amerikanska modellavtalet. OECD:s avsikt är att återkomma med ett slutligt förslag på och kommentar till LOB-regeln under första halvåret 2016.


Framtagande av ett multilateralt instrument för att modifiera bilaterala skatteavtal (Action 15)

Som framgår av de slutliga rapporterna föreslår OECD ändringar i modellavtalet på ett antal områden, bl a avseende hybrider, missbruk av skatteavtal, fasta driftställen och MAP. Samtidigt är organisationen medveten om att ändringar i modellavtalet kan ta lång tid att i praktiken implementera i befintliga bilaterala skatteavtal. OECD har redan tidigare föreslagit att ett multilateralt instrument ska utvecklas till vilket intresserade stater kan ansluta sig för att de föreslagna ändringarna snabbt ska få genomslagskraft och omförhandling av tusentals bilaterala skatteavtal kunna undvikas. Tillgripandet av ett sådant multilateralt instrument är en nymodighet på skatteavtalsområdet men har använts i andra internationella sammanhang. Den nu publicerade rapporten innehåller inga nyheter i denna del utan återger endast 2014 års rapport. En särskild ad hoc grupp arbetar sedan våren 2015 med framtagandet av det multilaterala instrumentet. Ungefär 90 länder, däribland Sverige, deltar för närvarande i gruppens arbete. Avsikten är att arbetet ska slutföras och instrumentet finnas tillgängligt för underskrift senast den 31 december 2016.


KPMG:s kommentar


Det framstår som positivt att OECD lämnar visst utrymme för enskilda länder att bedöma vilka regler som är bäst lämpade att förhindra missbruk av skatteavtal men samtidigt riskerar det att göra det framtida regelverket något svåröverblickbart. Det förstärks för närvarande också av att det slutliga förslaget på LOB-regel inte kommer förrän under 2016 och att det ännu är oklart vilken utformning det multilaterala instrumentet kommer att få. Rent allmänt kan det dock vara klokt att redan nu ser över strukturer där bolag med svag koppling till en jurisdiktion ändå erhåller fördelar under jurisdiktionens skatteavtal.    


Vänligen kontakta oss för mer information.


Läs mer

Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report 

Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 - 2015 Final Report

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.