Lagrådet kritiskt till regeringens förslag angående ideell secondhand

Lagrådet kritiskt till regeringens förslag angåen...

Intäkter från ideell secondhand-verksamhet har efter ett avgörande från HFD och ett ställningstagande från Skatteverket bedömts kunna vara inkomstskattepliktiga och momspliktiga. Under 2015 har det tagits fram ett lagförslag om skattefrihet för denna typ av verksamhet.

1000

Kontakt

Erika Roos

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Lagförslaget har varit ute på remiss och nu har Lagrådet lämnat sina synpunkter.

Lagrådets synpunkter  
I lagförslaget skriver regeringen att förslaget endast innebär ett förtydligande av reglerna och en återgång till det som gällde före HFD:s dom och Skatteverkets ställningstagande. Lagrådet framhåller dock att regeringens förslag innebär en ändring av det gällande rättsläget och att det skattefria området utvidgas. Enligt regeringen ska begreppet ”begagnade varor” omfatta även nya och omarbetade varor. Lagrådet instämde i det som flera remissinstanser framfört och skriver att detta är en så pass stor utvidgning av vad ordet begagnade i vanligt språkbruk innebär att det skulle behövas ett förtydligande i lagtexten för att undvika misstolkningar. Precis som många av remissinstanserna, ansåg Lagrådet att begreppen återanvändning och återvinning var onödiga att ha med i lagtexten eftersom de ideella organisationernas verksamhet till sin natur ändå syftar till dessa ändamål.

Lagrådet ifrågasätter också hur väl den nya regeln samspelar med den äldre bestämmelsen om hävd som redan omfattar viss secondhandförsäljning.  

KPMG:s kommentar
Vi anser att det är intressant att Lagrådet tar fasta på flertalet av de argument som remissinstansernas framfört. Lagrådet bekräftar således en del av de farhågor med lagförslaget som den ideella sektorn själv har påpekat.

Vi instämmer i Lagrådets bedömning att det finns en risk att nuvarande lagförslag i framtiden kan komma att tolkas på ett annat sätt än vad regeringen avsåg. Det är dock osäkert om regeringen kommer att ta till sig Lagrådets synpunkter och ändra förslaget.  

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.    

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.