Uttagsreglerna i 22 kap 3 § IL omfattar även indirekta ägare

Uttagsreglerna i 22 kap 3 § IL omfattar även indi...

Vi har i TaxNews nr 29, 2014 skrivit om att regeringen – genom stopplagstiftning – föreslagit en ändring av reglerna om uttag i näringsverksamhet. Regeringen föreslog i december förra året att reglerna om vad som ska avses med ett uttag i näringsverksamhet i 22 kap 3 § IL, ändras så att de även omfattar överlåtelser från ett handelsbolag som den skattskyldige indirekt är delägare i, till exempel genom ett eller flera andra handelsbolag.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Skälet till att regeringen föreslog detta var att det skulle komma ett avgörande i frågan från Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen ville undvika ett rättsläge där ett handelsbolag relativt enkelt skulle kunna överlåta sina tillgångar utan beskattningskonsekvenser.

Högsta förvaltningsdomstolen har den 28 maj 2015 meddelat dom i frågan om ett aktiebolag skulle uttagsbeskattas då ett handelsbolag som aktiebolaget indirekt ägde andelar i överlåtit tillgångar till underpris. Målet avser inkomsttaxeringen 2008, d v s då handelsbolag, om vissa förutsättningar var uppfyllda, kunde genomföra en underprisöverlåtelse utan uttagsbeskattning. Målet omfattar inte frågan om uttagsbeskattning kan underlåtas enligt bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap IL. HFD:s avgörande innebär att med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap 3 § andra meningen IL avses även en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

KPMG:s kommentar

Förslaget till stopplagstiftning lämnades in till riksdagen för det fall att HFD skulle komma att gå på underrätternas linje. Målet fick dock motsatt utgång och HFD gör en annan bedömning än vad både förvaltningsrätten och kammarrätten gjort. Anledningen till stopplagstiftningsärendet var att undvika ett skattebortfall som skulle kunnat inträffa om målet hade fått motsatt utgång. Med anledning av utgången bör det saknas skäl för stopplagstiftning.

HFD anger att omständigheten att lagstiftaren ibland valt att formulera lagtexten så att den uttryckligen omfattar även ägande av handelsbolag genom handelsbolag, inte utgör grund för en motsatstolkning när lagtexten formulerats på annat sätt. Detta uttalande är intressant och det bör analyseras om det finns fler situationer där detta uttalande skulle kunna vara tillämpligt.  

Vi bevakar utvecklingen. Välkommen att kontakta oss för mer information.  

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.