Förhandsbesked om placeringstillgångar och skattemässigt karaktärsbyte

Placeringstillgångar och skattemässigt karaktärsbyte

Skatterättsnämnden har idag publicerat ett förhandsbesked meddelat den 30 april 2015 som avser den skattemässiga hanteringen av ett försäkringsföretags placeringstillgångar enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Fråga var huvudsakligen om skattemässigt karaktärsbyte kan ske från lager- till kapitaltillgång vid ändrad redovisning av ett aktieinnehav (17 kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen).

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Bakgrund

Ett ömsesidigt försäkringsföretag hade förvärvat mer än 20 procent av aktier och röster i ett annat företag och gjorde vid förvärvet bedömningen att innehavet skulle redovisas som ”andra finansiella placeringstillgångar” enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (”ÅRFL”).

Försäkringsföretaget överväger att istället redovisa aktierna i företaget som ”placeringar i koncernföretag och intresseföretag”, bl a eftersom innehavet ger ett röstetal som klart överstiger vad som krävs för att det ska föreligga en presumtion för att företaget ska anses som ett intresseföretag enligt 1 kap. 5 § årsredovisningslagen.

Försäkringsföretaget lämnade som förutsättning för förhandsbeskedet att både den hittillsvarande och den tilltänkta redovisningen av aktierna i företaget är möjliga.

Enligt 17 kap. 17 § inkomstskattelagen (”IL”) ska ett försäkringsföretags placeringstillgångar enligt ÅRFL behandlas som lagertillgångar. Detta gäller enligt 17 kap. 18 § IL dock inte för bl a andelar i dotterföretag och intresseföretag.

Försäkringsföretaget önskade i första hand (fråga 1) svar på frågan om en ändrad redovisning av aktieinnehavet medför att aktierna skatterättsligt skiftar karaktär från lager- till kapitaltillgångar.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden besvarade försäkringsföretagets fråga nekande, d v s med innebörd att försäkringsföretagets aktieinnehav även fortsättningsvis ska behandlas som lagertillgångar.

Skatterättsnämndens motivering var i huvudsak följande.

”Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fall där ett aktiebolag förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse men övergått till förvaltande verksamhet ansett att värdepappren behöll sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar. Avgörandet grundades på att det saknades gemensamma bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet som anger om, under vilka förutsättningar och med vilka konsekvenser en lagertillgång i samma ägares hand kan övergå till att bli kapitaltillgång samt att det inte heller fanns några särskilda bestämmelser för just värdepapper (RÅ 2009 ref. 36).

Bestämmelserna i 17 kap. 17 och 18 §§ IL klargör vilken skattemässig karaktär ett försäkringsföretags placeringstillgångar har. De ger däremot inte någon ledning för att bedöma om en tillgång som behandlas som lagertillgång i samma ägares hand kan övergå till att bli kapitaltillgång. Med hänsyn härtill och då gemensamma bestämmelser av sådant slag för inkomstslaget näringsverksamhet fortfarande saknas ska fråga 1 i enlighet med 2009 års rättsfall besvaras nekande.

Det betyder att [försäkringsföretagets] aktier i [företaget] även fortsättningsvis ska behandlas som lagertillgångar.”

KPMG:s kommentar

Skatterättsnämndens förhandsbesked synes helt grunda sig på tumregeln ”en gång lager alltid lager” som kom till uttryck i RÅ 2009 ref. 39. Det föreligger dock skillnader mellan sistnämnda mål och aktuellt förhandsbesked, bl a att frågan i aktuellt mål primärt avser skatteregler som är specifika för försäkringsföretag.

Det återstår att se om förhandsbeskedet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen men vi noterar att tidsfristen för överklagande ännu inte har gått ut. Vi bevakar givetvis den fortsatta utvecklingen i ärendet.

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor om vilken påverkan detta kan ha på er verksamhet.  

Nils Schmid
+46 8 723 97 95
nils.schmid@kpmg.se

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.