3:12-utredningen ger anledning att se över olika handlingsalternativ

3:12-utredningen ger anledning att se över olika ...

Som vi informerade om i TaxNews nr 1, 2015, har regeringen beslutat om en större översyn av 3:12-reglerna genom ett tilläggsdirektiv till den redan pågående utredningen om beskattning vid ägarskiften.

1000

Kontakt

Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen skriver att utformningen av 3:12-reglerna har betydelse för incitamenten att starta, driva, utveckla och äga företag. Efter det att 3:12-reglerna infördes på 1990-talet så har de ändrats i flera avseenden, senast från ingången av 2014.  Regeringen anser nu att det finns anledning att göra en bred översyn av reglerna dock med ett syfte att begränsa möjligheterna till omvandling av tjänsteinkomster till kapitalinkomster.    


Enligt tilläggsdirektivet ska utredningen  

  • Analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme (inkluderat kapitalandelskravet) och sparat utdelningsutrymme samt takreglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras.
  • Analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras och 
  • Lämna förslag till förändringar av 3:12-reglerna som utredningen finner lämpliga.
     

Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 1 september 2016.  

Vår kommentar  

De nu tillämpliga 3:12-reglerna bygger till stor del på lagstiftning som tillkom vid den senaste större förändringen av reglerna under 2006. Det regelverk som gällt sedan 2006 har i många fall kommit att vara fördelaktig för företagare, åtminstone vid en jämförelse med hur regelverket såg ut före 2006. Det är särskilt de s k löneunderlagsreglerna från 2006 som medfört en förmånligare situation. Samtidigt medför det nuvarande 3:12-regleverket en påtagligt negativ beskattningssituation för många företagare, detta speciellt vid en jämförelse med de beskattningskonsekvenser som uppkommer vid passiva investeringar i t ex börsnoterade företag. Genom utvecklingen i rättspraxis under senare år har 3:12-regelverket också kommit att  bli mycket svårt att överblicka och tillämpa i viktiga delar. Även om 3:12-reglerna blivit bättre för många företagare efter 2006 kan reglerna enligt vår syn fortfarande utgöra ett betydande hinder för ökad tillväxt bland många mindre och medelstora företag.  


Vid ingången av 2014 ändrades de s k löneunderlagsreglerna på så vis att endast den som äger minst motsvarande fyra procent av kapitalet i ett fåmansföretag har rätt att tillämpa dessa regler. Ytterligare försämringar av regelverket är knappast välkommet bland landets företagare, som sedan länge haft svårt att hänga med i förändringarna och förstå regelverkets alla detaljer. I den mån ytterligare förändringar nu ska ske bör dessa utformas inte endast utifrån ett fokus på skatteutfall, utan också med tanke på att förenkla. Det är också viktigt att eventuella framtida förändringar av regelverket beaktar den stora betydelse som 3:12-reglerna har för incitament till entreprenörskap och för tillväxt bland mindre och medelstora företag, samt att de är konkurrensneutrala.    
 

En eventuell kommande förändring av regelverket ger naturligtvis upphov till många frågor om – och i så fall hur – företagare bör agera redan nu för att hantera en eventuell försämrad framtida beskattningssituation. Eftersom det nu är oklart vilka förändringar utredningen kommer att föreslå är det ännu för tidigt att fatta några beslut, men det är viktigt att redan nu analysera och noga fundera över möjliga framtida handlingsalternativ beroende av situationen hos varje företagare. Detta gäller särskilt i de fall där en företagare har för avsikt att inom de närmsta åren genomföra större förändringar, t ex en försäljning av företaget, ett generationsskifte eller en större privat realisering av medel vid t ex utdelning. Att utredningen särskilt ska analysera reglerna kring sparat utdelningsutrymme ger  alla som inte har haft möjlighet att utnyttja dessa sedan tidigare, skäl att nu se över de handlingsalternativ som finns för att ändå utnyttja dessa i närtid. Det kan innebära att företaget kan behöva frigöra eget kapital för en utdelning, eller att en företagare bör räkna på möjligheten att finansiera en skattekostnad ur egen plånbok till dess att likviditet kan frigöras ur företaget.  


Välkommen att höra av dig till oss för en fördjupad diskussion.    


Läs mer

Dir. 2015:2 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

TaxNews nr 1, 2015

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.