Fler skattebefriade stiftelser med nya skatteregler för ideell sektor

Fler skattebefriade stiftelser med nya skatteregl...

Regeringen har lagt fram ett lagförslag med nya skatteregler för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. De allmännyttiga ändamålen blir flera. Störst betydelse kommer förslaget få för stiftelser, som ges ökade möjligheter att med skattebefrielse främja ett allmännyttigt ändamål.

1000

Kontakta oss

Fredrik Sjölander

Partner & auktoriserad revisor

KPMG i Sverige

E-post

Den ideella sektorn har länge efterfrågat nya skatteregler då dagens regelverk till många delar är föråldrade och svårtillämpade. Flera utredningar har gjorts och den senaste presenterades 2009, vilken regeringen nu valt att gå vidare med delar av. Ett lagförslag som är planerat att beslutas i höstens budgetproposition har presenterats.

Den klart viktigaste ändringen gäller vilket ändamål en stiftelse eller ideell förening kan främja och som kvalificerar för skattelättnader (ändamålskravet). Samma ändamål ska nu gälla för både ideella föreningar och för stiftelser. Allmännyttiga ändamål föreslås vara de som främjar idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning och andra därmed likvärdiga ändamål.

Det nya ändamålskravet innebär att man även inom ramen för en stiftelses verksamhet kommer att kunna främja t ex idrott, kultur och religiös verksamhet. Det införs även ett nytt efterfrågat ändamål – miljövård. Ändamålet ”hjälpverksamhet bland behövande”, vilket för stiftelser enbart innefattat ekonomiskt behövande, ändras till ”social hjälpverksamhet”. I det inkluderas sociala och välgörande ändamål. Hjälpverksamhet kommer att kunna riktas mot socialt utsatta grupper utan att det måste vara fråga om ett ekonomiskt hjälpbehov. För de organisationer som tar emot gåvor som ger givaren skattereduktion kommer motsvarande utvidgning att göras.

Förslaget innebär även att kravet på i vilken utsträckning verksamheten måste tillgodose ett allmännyttigt ändamål blir tydligare (verksamhetskravet). Det blir tydligt att bedömningen kan innefatta även året före och efter beskattningsåret.

Bedömningen av om tillräckligt stor del av intäkterna har använts till allmännyttig verksamhet under året ska bli generösare (fullföljdskravet). Kravet ska kunna anses uppfyllt även om inte en tillräckligt stor del av intäkterna använts under året. Hänsyn ska då tas till hur det uppfyllts tidigare år och om det kan komma att uppfyllas det kommande året.

Regeringen har sagt att om och i vilken utsträckning lagförslaget kommer presenteras i budgetpropositionen är beroende av bl a de bedömningar av det ekonomiska läget regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen. Vi ser positivt på förslaget och bedömer det som troligt att förslaget kommer att genomföras. Om lagförslaget antas ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2014.

 

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.