Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma

Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma

Na današnjoj konferenciji održanoj na Međunarodni dan ljudskih prava, prezentovani su rezultati projekta "EU podrška unapređenju uslova života Roma".

1000

Jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je stvaranje uslova za punu socijalnu uključenost Romkinja i Roma, smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije. Stambeni problemi Roma širom Srbije najčešće se manifestuju kroz život u naseljima bez adekvatnog stambenog prostora i neophodne infrastrukture. Nedostaci u romskim naseljima su često brojni i raznovrsni, a ono što je najčešće sprečavalo lokalne samouprave da iniciraju radove na unapređivanju uslova stanovanja u podstandardnim romskim naseljima bilo je nepostojanje potrebne urbanističke i tehničke dokumentacije, kao neophodnog osnova za bilo kakve održive prostorne intervencije.

„Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao jedan od korisnika projekta sa ponosom može reći da su ciljevi projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“ postignuti. Projekat direktno doprinosi unapređenju položaja pripadnika romske populacije u našoj zemlji kroz unapređenje socijalne inkluzije romske populacije. Aktivnosti ministarstva bile su usmerene, pre svega, na pripremu planske i tehničke dokumentacije za izgradnju socijalnih stanova za preko 300 romskih porodica, kao i putne i komunalne infrastrukture u 35 lokalnih samouprava u kojima je identifikovano preko 100 romskih naselja. Realizacijom ovakvih projekata kreiramo društvo u kojem svi naši sugrađani imaju jednak pristup socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će nastaviti da radi predano na obezbeđivanju krova nad glavom za naše komšije“, poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Razvoj tehničke dokumentacije za unapređenje uslova stanovanja je samo jedna od komponenti ovog projekta, a aktivnosti planirane i preduzete unutar ove komponente osmišljene su tako da imaju komplementarno dejstvo sa merama i rezultatima drugih komponenti projekta (koje u fokusu imaju pružanje podrške u kreiranju novih i podizanju kapaciteta postojećih lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i relevantnih predstavnika nacionalnih institucija za uspešno korišćenje EU fondova). Kroz projekat je, između ostalog,  podržano formiranje 7 novih mobilnih timova za inkluziju Roma.

Usvajanjem desetogodišnjeg plana za podršku Romima u oktobru prošle godine, Evropska komisija pokazala je još jednom opredeljenje da podrži Rome, fokusirajući se na sedam ključnih oblasti: jednakost, inkluzija, participacija, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. Delegacija Evropske unije u Srbiji  je dugogodišnji partner Republike Srbije u unapređivanju uslova života Roma u našoj zemlji. 

"Romi su najveća etnička manjina u Evropi, ali su i dalje najdiskriminisanija i najmarginalizovanija. Stoga je njihovo uključivanje od velike važnosti i EU je veoma predana tom cilju. Fokus je prvenstveno na  okviru EU za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2030. godine, kao i na preporukama Saveta i efikasnim merama za integraciju Roma u državama članicama EU koje su sastavni deo pravne tekovine EU. Već smo uložili znatna sredstva iz IPA fondova, a trenutno sprovodimo oko 30 miliona evra vrednu podršku namenjenu inkluziji Roma. Našu predanost ovom pitanju u Srbiji pokazuje i naš širi angažman sa srpskim zajednicama i institucijama. Omogućiti krov za jednu osobu, a kamoli za 300 porodica je fantastičan uspeh, ali naš konačni cilj bi trebalo da bude uključivanje tih ljudi u svakodnevni život u Srbiji i obezbeđivanje održive i sigurne budućnosti kao ravnopravnim i dragocenim članovima društva, što oni svakako jesu. Neka ovo bude poruka koju šaljemo povodom današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava i naša zajednička misija ka kojoj usmeravamo naše dalje napore”, rekao je Nikola Bertolini, šef za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

Projekat je bio usmeren i na pružanje podrške u pripremi predloga projekata. Deset gradova i opština podržano kroz mentorsku podršku da pripreme predloge projekata za finansiranje. Ukupno šest projekata odobreno za finansiranje i obezbeđena je podrška u procesima lokalne inkluzije i izgradnja stanova za oko 120 romskih porodica.

„Za buduće slične programe izuzetno je važan dalji rad lokalnih samouprava na pripremi projektnih predloga i na obezbeđivanju održivosti rezultata kako ovog, tako i svih prethodnih projekata. U okviru projekta pokazalo se da je priprema predloga dugotrajan proces koji se mora sprovesti i mnogo pre objavljivanja javnih poziva. Ono što se nameće kao zaključak jeste da je u ovakvim inicijativama potreban kontinuiran proces rada, tokom koga lokalne samouprave najpre identifikuju izazove u svom okruženju a zatim na adekvatan način odgovaraju na njih. Za programe stanovanja i infrastrukture od posebne važnosti  je raspoloživost adekvatnog zemljišta i spremne tehničke dokumentacije, stoga su programi poput ovih veoma važni“, istakao je Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstvo finansija.

Celokupna podrška koju su dobile lokalne samouprave organizovana je kroz projekat „EU podrška unapređenju uslova života Roma“. Cilj projekta je usmeren na unapređenje socijalne inkluzije Romkinja i Roma kroz dalje ulaganje u održive oblike stanovanja, veću dostupnost obrazovnog sistema romskoj deci i jačanje nacionalnih mehanizama inkluzije Romkinja i Roma na lokalnom nivou.

Korisnici projekta su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, lokalne samouprave i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma
Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma
Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma
Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us