Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2020. godini

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2020. godi

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, dok lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

1000

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2020. godini je ponedeljak, 17. maj 2021. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2020. godini premašuje iznos od RSD 2.987.424 (neoporeziv iznos) su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu (obrazac PPDG-2R). U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u 2020. godini i neoporeziv iznos, a razliku čini dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dodatno se umanjuje za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju propisane stope poreza.

Lični odbici utvrđeni su u sledećim iznosima:

  • za poreskog obveznika: RSD 398.323
  • za svakog izdržavanog člana porodice: RSD 149.371

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

U nastavku se nalazi pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koje se primenjuju:

Opis Iznos oporezivog dohotka
u RSD
Oporezivi dohodak
po stopi od 10%
do 5.974.848
Oporezivi dohodak
po stopi od 15%
od 5.974.849


Kako podneti godišnju poresku prijavu?

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđa da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi ili u elektronskom ili u papirnom obliku.

Napominjemo da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave (PPDG-2R obrazac) neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.

Poreska prijava u papirnoj formi podnosi se u filijali Poreske uprave koja je nadležna za opštinu na kojoj je registrovana adresa stanovanja fizičkog lica - poreskog obveznika.

Poresko rešenje

Poreska uprava izdaje rešenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana u papirnoj formi. Rešenje se može izdati u elektronskoj formi putem slanja u poresko sanduče poreskog obveznika na portalu Poreske uprave, ali samo za poreske obveznike koji daju saglasnost za ovakav vid dostave rešenja. Poreska obaveza se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji dopušta produženje roka za podnošenje poreske prijave uz ispunjenje sledećih uslova:

  • pisani zahtev mora biti dostavljen Poreskoj upravi
  • zahtev mora biti dostavljen pre isteka roka za podnošenje poreske prijave
  • razlozi za produženje predmetnog roka moraju biti opravdani (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl).

Zahtev za produženje roka za podnošenje poreske prijave se dostavlja filijali Poreske uprave u kojoj se podnosi poreska prijava. O zahtevu za produženje roka za podnošenje poreske prijave, rešava zaključkom Poreska uprava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Krajnji rok za podnošenje poreskih prijava može biti produžen najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.

Približna procena iznosa godišnjeg poreza

Ukoliko želite da približno utvrdite iznos godišnjeg poreza, bez primene ličnih odbitaka, u nastavku dajemo skalu oporezivanja:

Ukupan neto dohodak ostvaren
u 2020. godini
Stopa poreza
do 2.987.424 (neoporeziv iznos)  0%
od 2.987.425 do 8.962.272  10%
od 8.962.273 15%


Ukoliko Vam bude potrebna pomoć pri pripremanju i podnošenju Vaše poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ili ako ste zainteresovani za održavanje prezentacije Vašim zaposlenima, slobodno nas kontaktirajte.

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11070 Beograd, Srbija
Tel.  +381 11 20 50 500
Fax. +381 11 20 50 550
www.kpmg.rs

tax@kpmg.rs

godisnji-prihod

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Connect with us