Usvojene su izmene i dopune većeg broja PDV pravilnika

Usvojene su izmene i dopune većeg broja PDV pravilnika

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije broj 159 dana 30. decembra 2020. godine i stupili su na snagu 1. januara 2021. godine.

1000

Ministarstvo finansija usvojilo je izmene nekoliko pravilnika kojima se uređuje primena pojedinih odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon o PDV). Izmene su usvojene u cilju usklađivanja pravilnika sa poslednjim izmenama Zakona o PDV koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

Takođe, usvojen je i nov Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije broj 159 dana 30. decembra 2020. godine i stupili su na snagu 1. januara 2021. godine.

Značajnije izmene su prikazane u nastavku.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

Izmenama Pravilnika bliže se uređuje primena odredbe usvojene izmenama Zakona o PDV, a kojom se uvodi limit od RSD 500.000 bez PDV ispod koga se ne primenjuje posebno pravilo za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Shodno, za potrebe utvrđivanja vrednosti prometa za potrebe primene posebnog pravila za promet iz oblasti građevinarstva predviđeno je sledeće:

— Vrednost prometa određuje se na dan tog prometa.
— Vrednost prometa se utvrđuje posebno za svaku delimičnu isporuku.
— Naknadno povećanje, odnosno smanjenje vrednosti prometa (odnosno naknadno izdavanje knjižnog odobrenja/zaduženja) nema uticaj na određivanje da li se taj promet smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.
— Ukoliko je PDV na avans obračunat neadekvatnom primenom pravila o prometu iz oblasti građevinarstva (na primer, suprotno očekivanju u momentu plaćanja avansa, vrednost prometa je manja od propisanog limita te nije trebalo primeniti posebno pravilo za promet iz oblasti građevinarstva), lice koje je pogrešno primenilo pravila o obračunu PDV na avans je dužno da u skladu sa propisima izvrši korekciju.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

Izmenama Pravilnika vrši se usklađivanje sa izmenama Zakona o PDV te se propisuje da obveznik u PDV evidencijama treba da obezbedi podatke o iznosima koje naplaćuje u ime i za račun drugog, i iznosima koje potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga.

Pravilnikom se predviđa i da se ovakvi iznosi posebno iskazuju u PDV računima.

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Izmenama Pravilnika preciziraju se uslovi za ostvarenje PDV oslobođenja na promet dobara koja su u postupku aktivnog oplemenjivanja za koja bi obveznik – sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ih nabavljao sa obračunatim PDV.

Predviđa se da predmetno oslobođenje obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari ukoliko poseduje:

1) deklaraciju kojom se dokazuje da su dobra u postupku aktivnog oplemenjivanja (ili odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja za dobijene proizvode) i
2) račun za isporuku dobara izdat u skladu sa Zakonom.

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Izmenama Pravilnika vrši se usklađivanje sa izmenama Zakona o PDV, a u pogledu toga da se povremenim prometima koji se ne uračunavaju u promet dobara i usluga za potrebe izračunavanja procenta srazmernog poreskog odbitka smatraju i najviše dva prometa udela u kapitalu, hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica u jednoj kalendarskoj godini.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Izmenama Pravilnika vrši se usklađivanje sa izmenama Zakona o PDV te menja format i precizira način popunjavanja Obrasca EPPDV u slučaju registracije otvorenog investicionog fonda, odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us