Pravo na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja aktivnosti za zaposlene

Pravo na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja ak

Ministarstvo finansija Republike Srbije usvojilo je 12. jula 2019. godine Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene (Pravilnik), koji stupa na snagu 20. jula 2019. godine.

1000

Ministarstvo finansija Republike Srbije usvojilo je 12. jula 2019. godine Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene (Pravilnik), koji stupa na snagu 20. jula 2019. godine.

Ovim Pravilnikom bliže su uređeni uslovi i kriterijumi koje je potrebno ispuniti da bi se ostvarilo poresko oslobođenje po osnovu izdataka koje poslodavac ima za:

  • organizovanje sportskih događaja u cilju poboljšanja zdravlja, odnosno izgradnje boljih odnosa između zaposlenih;
  • izgradnju ili adaptaciju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu;
  • naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih.

Pravo na poresko oslobođenje u vezi sa troškovima sportskih događaja u cilju poboljšanja zdravlja, odnosno izgradnji boljih odnosa između zaposlenih

Ovim Pravilnikom je po prvi put definisan broj zaposlenih koji mora da učestvuje na sportskim događajima.

Definisani su pojmovi „značajnog broja zaposlenih“ koji imaju pravo na učešće u sportskim događajima i „značajnog broja zaposlenih“ koji koriste pravo da učestvuju u sportskim događajima.

Značajan broj zaposlenih, koji ima pravo na učešće na sportskim događajima, odnosno aktivnostima čini najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

Značajan broj zaposlenih koji koristi pravo učešća predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće.

Pravilnikom se pruža mogućnost da poslodavac u slučaju opravdanih specifičnosti poslovanja, organizuje više pojedinačnih sportskih događaja/aktivnosti različite vrste i obima. Kriterijum značajnog broja zaposlenih utvrđuje se u odnosu na sve događaje organizovane u okviru jedne poslovne godine i ukupan broj zaposlenih u toj poslovnoj godini.

Pravilnik precizira slučajeve kada se odsustvo zaposlenog sa organizovanog sportskog događaja može smatrati opravdanim i kada se zaposleni uračunava u broj zaposlenih koji su koristili pravo učešća na organizovanim aktivnostima. Ova odsustva moraju biti dokumentovana.

Pravo na poresko oslobođenje za rekreaciju zaposlenog na radnom mestu

Pravilnikom se precizira šta se podrazumeva pod rekreacijom iste vrste, kvaliteta i obima, koja mora biti obezbeđena svim zaposlenima ukoliko je poslodavac opštim aktom predvideo pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu.

Pravo na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih izvan prostorija poslodavca

Pravilnikom se definiše šta se podrazumeva pod naknadom troškova kolektivne rekreacije i precizira se šta se smatra rekreacijom iste vrste i kvaliteta u smislu kolektivne rekreacije zaposlenih.

Pravilnikom je propisano da poslodavac može sam da se opredeli za pojedinačnu ili bilo koju drugu kombinaciju naknade troškova kolektivne rekreacije, uz uslov da se plaćanje mora vršiti direktno na račun dobavljača.

Poresko oslobođenje kada svi zaposleni ne ostvaruju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima

Preciziraju se kriterijumi i uslovi da se poresko oslobođenje ostvari i za određenog zaposlenog ili grupu zaposlenih kojima se obezbedi pravo na specifičnu rekreaciju.

KPMG podrška

Imajući u vidu nova pravila i mogućnost poreskog oslobođenja, KPMG stručnjaci Vam stoje na raspolaganju za:

  • analizu „tim bildinga“, rekreacije i sličnih aktivnosti koje Vaša kompanija organizuje
  • sagledavanje ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje, kao i opredeljivanje aktivnosti koje se oporezuju
  • podršku u izradi internih akata u vezi sa navedenim aktivnostima
  • uspostavljanje procedure za adekvatno praćenje ovih aktivnosti i blagovremeno dostavljanje dokumentacije sektoru ljudskih resursa / finansija.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

tax

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us