Usvojene izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Usvojene izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 7. decembra 2018. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Zakon). Usvojen Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 95/2018 od 8. decembra 2018. godine. Zakon stupa na snagu 9. decembra 2018. godine.

1000
Tax

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 7. decembra 2018. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Zakon). Usvojen Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 95/2018 od 8. decembra 2018. godine. Zakon stupa na snagu 9. decembra 2018. godine.

Usvojene izmene se primenjuju od poreskog perioda koji počinje u 2019. godini, osim pojedinih odredbi primenjivih i u 2018. godini koje su posebno naznačene.

Pregled značajnijih novina dat je u nastavku.

Nova pravila o poreskoj amortizaciji

Zakon uvodi nova pravila za obračun poreske amortizacije stalnih sredstava stečenih od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini.

Poreska amortizacija stalnih sredstava obračunava se za svako sredstvo posebno, primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva, primenom sledećih stopa:

• I grupa – 2.5%;
• II grupa – 10%;
• III grupa – 15%;
• IV grupa – 20%;
• V grupa – 30%.

Ukoliko je iznos ovako obračunate amortizacije veći računovodstvene amortizacije, kao rashod se priznaje iznos računovodstvene amortizacije.

Izuzetno, investicione nekretnine koje se evidentiraju po fer vrednosti (a za koje se ne obračunava računovodstvena amortizacija), amortizuju se za poreske svrhe po stopi od 2,5%.

Posebno, poreska amortizacija nematerijalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu računovodstvene amortizacije.

Posebnim pravilnikom će biti bliže regulisan način primena predmetnih odredbi.

Za stalna sredstva stečena zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini poreska amortizacija se obračunava u skladu sa do sada važećim pravilima, i to do poslednjeg dana poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko u tom momentu (poslednjeg dana poreskog perioda koji počinje u 2028. godini) krajni saldo grupe sredstava bude za:

• II grupu manji od 10%
• III grupu manji od 15%
• IV grupu manji od 20%
• V grupu manji od 30%,
u odnosu na saldo na poslednji dan poreskog perioda koji počinje 2018. godine, kao rashod amortizacije priznaće se celokupan saldo grupe u poreskom periodu koji počinje u 2028. godini.

Ukidanje limita za izdatke za reklamu i propagandu

Predviđa se ukidanje limita od 10% za priznavanje troškova za reklamu i propagandu koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu.

Priznavanje troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu

Zakon omogućava da se troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u Srbiji, mogu priznati u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu.

Izuzetno, ovaj podsticaj se ne može primeniti za troškove istraživanja koji su nastali u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji.

Posebnim pravilnikom će biti bliže regulisan način primena predmetnih odredbi.

Izuzimanje pojedinih prihoda davaoca koncesije iz poreske osnovice

Iz poreske osnovice davaoca koncesije se izuzimaju prihodi nastali po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade koji je izvršen u postupku realizacije ugovora o koncesiji, ukoliko je procenjena vrednost koncesije najmanje 50 milina evra.

Ove odredbe se primenjuju od 9. decembra 2018. godine.

Otpust duga obuhvaćen unapred pripremljenim planom reorganizacije

Iz poreske osnovice se izuzimaju prihodi nastali po osnovu otpusta duga obveznika prema korisnicima javnih sredstava, bankama u stečaju i privrednim komorama, ukoliko su ista obuhvaćena unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je potvrđen rešenjem u stečajnom postupku.

Ove odredbe se primenjuju od 9. decembra 2018. godine.

Poreski tretman efekata promene računovodstvene politike

Efekti promene računovodstvene politike nastali usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, po osnovu kojih se vrši odgovarajuća korekcija u bilansu stanja, priznaju se kao prihod, odnosno rashod u poreskom bilansu, počev od poreskog perioda u kojem je ta korekcija izvršena.

Ovi prihodi i rashodi se priznaju u jednakim iznosima u pet poreskih perioda.
Ostalo je nejasno da li se ova odredba primenjuje i u slučaju promene računovodstvenog okvira koji primenjuje obveznik. Očekuje se da će ovo pitanje u biti pojašnjeno u narednom periodu.

Ove odredbe se primenjuju od 9. decembra 2018. godine.

Oslobođenje za prihode po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog i srodnih prava

Zakon predviđa mogućnost da se izuzme iz osnovice za oporezivanje 80% prihoda koje nosilac autorskog ili srodnog prava i prava u vezi sa pronalaskom ostvari po osnovu naknade za iskorišćavanje ovih prava.

Posebnim pravilnikom će biti bliže regulisan način primena predmetnih odredbi.

Kapitalni dobitak po osnovu otuđenja autorskih prava i prava na pronalasku

Izvršeno je terminološko usklađivanje po kome se kapitalni dobitak plaća na prodaju ili drugi prenos uz naknadu intelektualne svojine (a ne industrijske, kako je to do sada bilo definisano).

Dalje, u oporezivu dobit se uključuje samo 20% kapitalnog dobitka koji se ostvari prenosom:
• autorskog ili srodnog prava na deponovanom autorskom delu, odnosno predmetu srodnog prava;
• prava u vezi sa pronalaskom.

Kapitalni dobitak po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije

Zakon predviđa da kapitalni dobici po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije ne ulaze u poresku osnovicu davaoca koncesije ukoliko je vrednost koncesije najmanje 50 miliona evra.

Poreski kredit za ulaganje u društvo koje obavlja inovacionu delatnost

Obvezniku koji izvrši novčana ulaganja u kapital novoosnovanog društva koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja. Predmetni poreski kredit se ne može koristiti pre isteka 3 godine od izvršenog ulaganja.

Zakon bliže definiše uslove koji moraju biti ispunjeni za ostvarenje prava na poreski kredit, kao i način njegovog korišćenja.

Pravo na poreski kredit po osnovu kapitalnog dobitka u drugoj državi

Zakon predviđa da rezidentni obveznici koji plate porez u drugoj državi po osnovu kapitalnog dobitka imaju pravo na poreski kredit u iznosu plaćenog poreza, a do iznosa koji bi bio plaćen u skladu sa propisima Republike Srbije.

KPMG podrška

KPMG poreski stručnjaci Vam stoje na raspolaganju za svu neophodnu asistenciju u vezi sa primenom novih odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us