Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom p

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 7.decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPPPA) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 95 od 16.12.2018. godine

1000
Tax

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPPPA) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 95 od 16.12.2018. godine

Zakon o izmenama ZPPPA stupa na snagu 24. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

Najznačajnije usvojene izmene:

Igre na sreću

Novina je da se iz nadležnosti Poreske uprave isključuje delokrug poslova državne uprave u oblasti igara na sreću, sa 1. martom 2019. godine.

Zakonom o igrama na sreću uređuje se postupak u vezi sa igrama na sreću (izdavanje i oduzimanje odobrenja, dozvola, saglasnosti i dr.), postupak kontrole, kao i prekršaji. Nadležnost u poslovima državne uprave u oblasti igra na sreću poverava se novoformiranoj Upravi za igre na sreću.

Utvrđivanje poreza rešenjem Poreske uprave bez učešća obveznika u postupku

Predviđa se da u situaciji kada poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poreski organ donosi rešenje o utvrđivanju poreza bez prethodnoj izjašnjenja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, u kom slučaju se utvrđivanje poreske obaveze vrši na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, odnosno dokumentacije izdate od strane nadležnih organa i javnih beležnika.

Smatramo da će ova odredba imati široku primenu kada je u pitanju utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na prenos apsolutnih prava, ali prema našem uverenju i u drugim slučajevima utvrđivanja poreza koji ne predstavljaju izvorni prihod jedinica lokalnih samouprava, bez obzira na činjenicu da je ova zakonska izmena motivisana povećanjem obuhvata obveznika poreza na imovinu i efikasnijim administriranjem drugih izvornih prihoda jedinica lokalnih samouprava.

Naime, budući da se radi o opštoj odredbi, ne može se isključiti mogućnost šire primene iste, dakle i u drugim situacijama u kojima Poreska uprava utvrđuje obavezu rešenjem, kao na primer u slučaju godišnjeg poreza na dohodak građana, kada takođe usled nepodnošenja poreske prijave Poreska uprava može bez učešća stranke u postupku utvrditi poresku obavezu na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija.

Dostavljanje podataka od značaja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave

Zakonska obaveza koja se odnosi na dostavljanje podataka iz poslova svoje nadležnosti na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, proširena je na organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i na pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (npr. javni beležnici (notari), itd .).

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us